Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling HALte werk

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Mallegatsplein 10
1815 AG Alkmaar
Postadres Postbus 8002
1802 KA Alkmaar

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling HALte werk
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder HALte werk
Archiefzorgdrager HALte werk

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

 1. Ter uitvoering van het in artikel 3 van de regeling genoemde belang, dragen de colleges van de deelnemende gemeenten aan Halte werk alle bevoegdheden op met betrekking tot de uitvoering van de wetten, met inachtneming van de door de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten vastgestelde verordeningen, overige algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels.

 2. De uitvoering als bedoeld in het eerste lid heeft in ieder geval betrekking op:

  1. beleidsvoorbereidende werkzaamheden, op het terrein van de uitvoering van de wetten, zulks met inachtneming van de, op basis van de wetten, door de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten vastgestelde verordeningen, overige algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels;

  2. uitvoeren van het door de daartoe bevoegde gemeentelijke bestuursorganen vastgestelde beleid;

  3. de uitvoering van algemene maatregelen van bestuur en de uitvoeringsregelingen van de in het eerste lid genoemde wetten, voor zover deze aan het college is opgedragen;

  4. de uitvoering van nieuwe wet- of regelgeving die in de plaats treedt van de in dit lid bedoelde wet- of regelgeving;

  5. het op basis van de wetten geven van voorlichtingen en informatie aan burgers;

  6. het op basis van de wetten uitvoering geven aan participatie, arbeidsre-integratie en sociale activeringen, alsmede inkomensondersteuning;

  7. het oprichten van of deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, voor zover dit past binnen het belang van de regeling;

  8. het verrichten van voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot bezwaar en (hoger) beroep, voor zover dit verband houdt met de in dit lid bedoelde wet- en regelgeving;

  9. het op basis van een daartoe af te sluiten dienstverleningsovereenkomst uitvoeren van andere taken t.b.v. (één van) de deelnemende gemeenten dan alleen de wetten;

  10. het verlenen van diensten aan een andere gemeente dan de deelnemende gemeenten op basis van een daartoe met een dergelijke gemeente af te sluiten dienstverleningsovereenkomst.

 3. De bestuursorganen van de deelnemende gemeenten doen mededeling van bij hen in voorbereiding zijnde maatregelen en plannen die voor de uitvoering van het bepaalde in artikel 3 van belang zijn.

 4. De colleges van de deelnemende gemeenten zullen in afzonderlijke mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden, die samenhangen met de taken als vermeld in artikel 4 van de regeling, gemandateerd dienen te worden aan het bestuur dan wel aan de directeur van HALte werk.

 5. Het bestuur houdt een register bij van de aan het bestuur respectievelijk aan de directeur gemandateerde bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2015 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Dijk en Waard College van burgemeester en wethouders

Doel

Halte werk behartigt, met inachtneming van hetgeen hierover in de regeling is bepaald, de belangen van de deelnemende gemeenten gezamenlijk en ieder afzonderlijk met betrekking tot de uitvoering van de in medebewind opgedragen Wetten, voor zover de bevoegdheid daartoe de deelnemende gemeente toekomt en voor zover deze aan het bestuur en/of directeur van Halte werk is gemandateerd.

Grondslagen (13)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (10)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan HALte werk
Datum van oprichting 01-01-2015
Telefoon 14 072 (algemeen)
Internet https://www.haltewerk.nl (algemeen)
https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/heerhugowaard/CRS2_Contactformulier_Haltewerk/new (contactformulier)
Contactpagina https://www.haltewerk.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?