Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Pelsestraat 17
5256 AT Heusden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Streekarchief Langstraat Heusden Altena
Archiefzorgdrager Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Bevoegdheden

Artikel 7

Het algemeen bestuur oefent de bevoegdheden uit zoals in deze regeling bepaald.

Artikel 13

 1. Het dagelijks bestuur oefent, tenzij in deze regeling anders is bepaald, de bevoegdheden uit die bij of krachtens de Archiefwet 1995 en de Gemeentewet zijn of worden toegekend aan de colleges van burgemeester en wethouders der gemeenten, voorzover die nodig zijn ter behartiging van de in artikel 3 omschreven taak van het streekarchief.

 2. Het dagelijks bestuur is voorts belast met onder meer:

  1. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;

  2. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

  3. het beheren van de inkomsten en uitgaven van het streekarchief;

  4. de zorg, voorzover niet aan anderen opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

  5. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht op bezit;

  6. het houden van een voortdurend toezicht op alles wat het streekarchief aangaat.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2013 Gemeente Heusden College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Waalwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Altena College van burgemeester en wethouders

Doel

Het streekarchief heeft tot doel de zorg voor en het beheer van de krachtens de Archiefwet 1995 naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden; het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en dit te doen geschieden door of vanwege een streekarchivaris; en ten slotte het vanuit een centrale archiefbewaarplaats bevorderen van lokaal- en streekhistorisch onderzoek.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Streekarchief Langstraat Heusden Altena
Datum van oprichting 01-07-2013
Telefoon (0416) 66 19 01 (algemeen)
Internet https://salha.nl (algemeen)
E-mail info@salha.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?