Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling gebiedsontwikkeling Oosterwold

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 19-05-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 07-07-2023 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 07-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuis van Almere
Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
Flevoland
Postadres Postbus 200
1300 AE Almere

Contactgegevens

Telefoon 14 036 (gemeente Almere)
Internet https://www.almere.nl (gemeente Almere)
https://www.almere.nl/contactformulier (contactformulier Almere)
Contactpagina https://www.almere.nl/contact

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling gebiedsinrichting Oosterwold
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Almere

Bevoegdheden

Artikel 3 – Doel en reikwijdte van de Regeling

  1. De Regeling geldt voor Oosterwold, zoals bedoeld in artikel 1, aanhef en onder e. van de Regeling.

  2. De Regeling wordt door de Gemeenten getroffen met als doel gemeenschappelijk en gelijkelijk uitvoering te geven aan de ontwikkeling en inrichting van Oosterwold volgens de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold.

  3. Ter verwezenlijking van het doel worden de taken en handelingsbevoegdheden vastgelegd die aan de Centrumgemeente worden gemandateerd. Dit geschiedt voor de onderscheidenlijke taken en handelingsbevoegdheden per afzonderlijk mandaat-, machtiging- en/of volmachtbesluit van de gemeente Zeewolde, welk besluit(en) wordt toegevoegd aan de Regeling. Het aantal documenten in bijlage 2 bij de Regeling kan daarmee gedurende de looptijd van de Regeling wijzigen.

  4. De gemeente Almere mandateert de door de gemeente Zeewolde gemandateerde taken en handelingsbevoegdheden via de reguliere lijn directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling aan de Gebiedsregisseur. De programmadirecteur Almere 2.0 draagt zorg voor de functionele aansturing van de Gebiedsregisseur. Na overeenstemming tussen de Gemeenten over het verlenen en ontvangen van ieder afzonderlijk(e) mandaat/machtiging/volmacht, zal de Centrumgemeente inzake haar eigen grondgebied een gelijkluidend mandaat-, machtiging- en/of volmachtbesluit nemen ten behoeve van de Gebiedsregisseur via de reguliere lijn directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

  5. De Gebiedsregisseur initieert, faciliteert en coördineert –in algemene zin- de initiatieven in Oosterwold. In bijlage 2 zijn de taken en handelingsbevoegdheden van de Gebiedsregisseur nader omschreven.

  6. De Gebiedsregisseur heeft een eigen en zichtbare positionering binnen de Centrumgemeente en is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de in bijlage 2 genoemde taken. De Gebiedsregisseur wordt bijgestaan door de uitvoeringsorganisatie.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
19-05-2017 Gemeente Almere College van burgemeester en wethouders
19-05-2017 Gemeente Zeewolde College van burgemeester en wethouders

Doel

De Regeling wordt door de Gemeenten getroffen met als doel gemeenschappelijk en gelijkelijk uitvoering te geven aan de ontwikkeling en inrichting van Oosterwold volgens de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?