Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Cuijk

Bevoegdheden

Artikel 3 Taken en bevoegdheden centrumgemeente

 1. De centrumgemeente coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van scholen en met inachtneming van het advies van het Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs.

 2. De bevoegdheden als bedoeld in het vorige lid zijn:

  1. Het houden van toezicht op de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs;

  2. Het al of niet verlenen van goedkeuring aan de begroting en jaarrekening van de stichting wegens strijd met het algemeen belang, waaronder het financiële belang van de deelnemende gemeenten;

  3. Het al of niet instemmen met de wijziging van de statuten van de stichting;

  4. Benoeming leden raad van toezicht van de stichting;

  5. Het ontslaan van leden van de raad van toezicht bij:

  6. • verwaarlozing van hun taak of onvoldoende functioneren;

   • onverenigbaarheid van functies of belangen;

   • wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn

    handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd;
   
  7. Het schorsen van leden van de raad van toezicht;

  8. Het zelf voorzien in het bestuur in geval van ernstige verwaarlozing door het college van bestuur of het functioneren van het college van bestuur in strijd met de wet;

  9. Het doen van een voorstel aan de raden tot ontbinding van de stichting op verzoek van het bestuur of in geval van ernstige verwaarlozing door het bestuur of het functioneren van het bestuur in strijd met de wet.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Gemeente Bergen (L) Gemeenteraad
01-01-2016 Gemeente Gennep Gemeenteraad
01-01-2022 Gemeente Land van Cuijk College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?