Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Voorne-Putten Werkt 2017

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-11-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 04-11-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-11-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuis en Stadswinkel Gemeente Nissewaard
Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse
Zuid-Holland
Postadres Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

Contactgegevens

Telefoon 14 0181 (gemeente Nissewaard)
Internet https://www.nissewaard.nl (gemeente Nissewaard)
E-mail gemeente@nissewaard.nl (gemeente Nissewaard)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Voorne-Putten Werkt 2017
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Nissewaard
Archiefzorgdrager Gemeente Nissewaard

Bevoegdheden

Artikel 2 Doel en reikwijdte van de regeling

 1. De deelnemers beogen met deze Regeling vorm te geven aan de samenwerking tussen hen aangaande de verplichtingen van de colleges op het gebied van de Participatiewet en de Wsw alsmede de daarmee samenhangende wetten en (uitvoerings)regelingen.

 2. Deze Regeling heeft als doel het bewerkstelligen van een , gelijkwaardige, kwalitatief hoogwaardige, effectieve en (zowel praktische als kosten-)efficiënte uitvoering van de in het vorige lid genoemde verplichtingen voor alle relevante actoren, voornamelijk de inwoners en de betrokken (gemeentelijke) bestuursorganen.

 3. De deelnemers wijzen de gemeente Nissewaard aan als centrumgemeente in het kader van deze Regeling.

 4. Gemeenten beleggen de wettelijke taken op het gebied van de Wsw en de nog nader te bepalen taken in het kader van de Participatiewet, zoals in het tweede lid bedoeld en zoals nader gespecificeerd in deze Regeling en nader te specificeren in dienstverleningsovereenkomsten bij de centrumgemeente.

 5. De beleidsbepalende bevoegdheden genoemd in voornoemde wetten en de daarop gebaseerde regelgeving behoren toe aan de bestuursorganen van de gemeenten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

 6. De centrumgemeente gaat met elke aan de regeling deelnemende gemeente afzonderlijk, een dienstverleningsovereenkomst aan tot uitvoering van de regeling.

 7. Het college van de centrumgemeente wordt door de colleges van de gemeenten gemandateerd om de in dit artikel bedoelde verplichtingen uit te voeren.

 8. De door de colleges verstrekte mandaten worden in elke gemeente opgenomen in het mandaatregister. Tevens dragen de colleges zorg voor de vereiste bekendmaking van de verstrekte mandaten - daaronder begrepen eventuele wijzigingen van die mandaten op basis van deze Regeling - conform de Awb.

 9. Het college van de centrumgemeente houdt een register bij van de aan haar verleende mandaten en volmachten.

 10. Voor zoveel nodig verlenen de colleges van de gemeenten tevens volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen door het college van de centrumgemeente, waarbij het bepaalde in de vorige leden van toepassing is.

 11. Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de Regeling en de dienstverleningsovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de regeling boven de dienstverleningsovereenkomst.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2017 Gemeente Brielle College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Hellevoetsluis College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Nissewaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Westvoorne College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze Regeling heeft als doel het bewerkstelligen van een , gelijkwaardige, kwalitatief hoogwaardige, effectieve en (zowel praktische als kosten-)efficiënte uitvoering van de in het vorige lid genoemde verplichtingen voor alle relevante actoren, voornamelijk de inwoners en de betrokken (gemeentelijke) bestuursorganen.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?