Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Recreatieschap Twente

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-01-2022 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Recreatieschap Twente
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Postadres Postbus 1400
7500 BK Enschede

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Recreatieschap Twente
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Twente
Archiefzorgdrager Recreatieschap Twente

Bevoegdheden

Artikel 9 Bevoegdheden bestuur

Het bestuur is in ieder geval bevoegd:

a. Tot het aanwijzen, schorsen en ontslaan van de directeur/secretaris van het Recreatieschap Twente;.

b. Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie;

c. Tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten;

d. Te besluiten namens Recreatieschap Twente rechtsgedingen, bezwaarschriftenprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of rechtshandelingen ter voorbereiding daarop te verrichten.

e. Tot het beheer van activa en passiva van Recreatieschap Twente;

f. De zorg, voor zover die niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding;

g. Tot het houden van een gedurig toezicht op al wat Recreatieschap Twente aangaat.

h. Tot het beheren en onderhouden van de gebouwen, werken en inrichtingen welke Recreatieschap Twente bezit of op enigerlei wijze onder zich heeft; en

i. Het vaststellen van de plannen en voorwaarden van aanbesteding van werken en leveranties ten behoeve van Recreatieschap Twente.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2022 Gemeente Almelo College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Borne College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Dinkelland College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Enschede College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Haaksbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Hellendoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Hengelo College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Hof van Twente College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Losser College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Oldenzaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Rijssen-Holten College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Tubbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Twenterand College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Wierden College van burgemeester en wethouders

Doel

Recreatieschap Twente heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in zijn rechtsgebied.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Twente
Datum van oprichting 01-01-2022
Telefoon 14 053 (Gemeente Enschede)
Internet https://www.enschede.nl (Gemeente Enschede)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?