Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Fijnder

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-04-2024 Op 04-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Batterij 12
7141 JL Groenlo
Gelderland
Postadres Postbus 109
7140 AC Groenlo

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Fijnder
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Fijnder
Archiefzorgdrager Fijnder
Beleidsterreinen sociale zekerheid

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

 1. Het algemeen bestuur van Fijnder heeft als taak zorg te dragen voor de uitvoering van de taken van de colleges, als genoemd in de volgende wetten en alle regelingen en alle regelgeving op landelijk en gemeentelijk niveau waarmee nadere uitwerking wordt gegeven aan deze wetten:

  1. Participatiewet;

  2. Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

  3. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen;

  4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

  6. Gemeentelijke regeling op het gebied van de bijzondere bijstand.

  7. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor zover het de (ex-) zelfstandige betreft die behoort tot de kring van rechthebbenden voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 2. Het algemeen bestuur heeft als taak zorg te dragen voor de uitvoering ten aanzien van het gemeentelijke minimabeleid. Het opstellen van het beleid blijft een bevoegdheid van de colleges.

 3. Ter uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, dragen de colleges hun bevoegdheden over aan het algemeen bestuur.

 4. De colleges kunnen ten aanzien van de overgedragen bevoegdheden, bedoeld in het derde lid, beleidsregels geven overeenkomstig artikel 4:81, eerste lid, en artikel 10:16, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 5. De taken genoemd onder het eerste lid worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met de ketenpartners als bedoeld in de wet Structuur uitvoeringsorganisatie en inkomen.

 6. Met het oog op de uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, kunnen de gemeenten aan Fijnder opdrachten voor dienstverlening verlenen.

 7. De colleges kunnen ook andere taken opdragen aan het bestuur, voor zover het algemeen bestuur daarmee instemt met gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2010 Gemeente Berkelland College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Oost Gelre College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Winterswijk College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. Deze regeling wordt getroffen om zorg te dragen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de aan de colleges opgedragen taken op het gebied van participatie, re-integratie, sociale werkvoorziening, werk en inkomen.

 2. De dienst richt zich op maximale ondersteuning, ontwikkeling en zelfredzaamheid van klanten op het gebied van arbeid, inkomen en participatie.

 3. De dienst werkt vanuit de bedoeling, is klantgericht, resultaatgericht en levert, in samenwerking met de partners, maatwerk.

 4. De dienst voert de opgedragen taken uit met betrokken, professioneel en kwalitatief goed personeel.

 5. De dienst heeft ambitie en wenst een voortrekkersrol te vervullen.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Fijnder
Datum van oprichting 01-01-2010
Telefoon (0544) 47 42 00 (algemeen)
Internet https://www.fijnder.nl (algemeen)
E-mail info@fijnder.nl (algemeen)
Contactpagina http://www.fijnder.nl

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?