Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-01-2022 Op 15-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Oostsouburgseweg 10
4382 NH Vlissingen
Postadres Postbus 1
4380 AA Vlissingen

Algemene informatie

Citeertitel De gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Orionis Walcheren
Archiefzorgdrager Orionis Walcheren
Beleidsterreinen sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Bevoegdheden

Artikel 06: Taken en bevoegdheden

 1. Alle taken en bevoegdheden die bij of krachtens de WGS, WSW, PW en de daarbij behorende of aanverwante algemeen verbindende voorschriften aan de raad, het college of de burgemeester zijn opgedragen, inclusief het vaststellen van verordeningen, die op grond van de WGS, WSW, PW en de daarbij behorende of aanverwante algemeen verbindende voorschriften aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten toekomen, worden, voor zover de WGS, WSW, PW en de daarbij behorende of aanverwante algemeen verbindende voorschriften het toelaten (en de wet, die het betreft niet is ingetrokken dan wel overdracht van bevoegdheden niet meer mogelijk is), aan Orionis Walcheren overgedragen.

 2. De deelnemende gemeenten dragen aan Orionis Walcheren voorts over alle bevoegdheden van regeling en bestuur met betrekking tot:

  1. het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (2004;

  2. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

  3. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 3. Voorts wordt door de deelnemende gemeenten aan Orionis Walcheren de uitvoering opgedragen van:

  1. de Bijzondere Bijstand/Minimabeleid, op basis van het beleid dat ter zake door de deelnemende gemeenten is vastgesteld;

  2. de Wet Kinderopvang op basis van het beleid dat ter zake door de deelnemende gemeenten is vastgesteld;

  3. de regeling Dak- en Thuislozen;

  4. voor zover van toepassing de afwikkeling van de Wet inschakeling Werkzoekenden (Wiw);

  5. de Sluitende Aanpak (uitstroom en re-integratieplannen);

  6. de inkoop van producten en diensten op het terrein van re-integratie en gesubsidieerde arbeid bij aanbieders ten behoeve van de jaarlijks te realiseren taakstelling;

  7. de advisering van het bestuur van de deelnemende gemeenten over het te voeren beleid op het terrein van Werk & Inkomen, sociale zekerheid en ontwikkelingen op de lokale/regionale arbeidsmarkt;

  8. kredietverstrekking, schuldhulpverlening en budgetbeheer.

 4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het vaststellen van een verordening met betrekking tot de uitvoering van activiteiten de kredietbankfunctie betreffende, zoals:

  1. krediettransacties binnen de Wet Fido;

  2. schuldenregeling op grond van artikel 47 e.v. WCK;

  3. budgetbeheer zoals bedoeld in artikel 82 van de WTK;

  4. verstrekken van verklaringen op grond van de FW;

  5. bewindvoering en curatele op grond van de FW;

  6. preventie;

  7. kredietbankactiviteiten voor andere gemeenten.

 5. Bij de uitvoering van het genoemde onder de leden 1 en 2 wordt door Orionis Walcheren samengewerkt met het UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen) en de externe partners die door Orionis Walcheren ingeschakeld worden bij de activering, re-integratie en arbeidstoeleiding van cliënten. De dienst vervult hierbij de regiefunctie namens de deelnemende gemeenten.

 6. Orionis Walcheren kan met instemming van het algemeen bestuur ook diensten aan andere gemeenten verlenen. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen kostenvergoeding.

 7. Orionis Walcheren kan op verzoek, indien het algemeen bestuur hiertoe besluit, binnen de gedelegeerde bevoegdheden, nader te omschrijven taken gaan uitvoeren. Een besluit hiertoe vermeldt alsdan de wijze van kostenverrekening en overige voorwaarden waaronder deze taken worden uitgevoerd.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2012 Gemeente Middelburg
01-01-2012 Gemeente Veere
01-01-2012 Gemeente Vlissingen

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld om de gezamenlijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van de in artikel 1 en 6 genoemde wet- en regelgeving.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Orionis Walcheren
Datum van oprichting 01-01-2012
Telefoon (0118) 43 27 00 (algemeen)
Internet https://www.orioniswalcheren.nl (algemeen)
https://www.orioniswalcheren.nl/contact-afspraak-maken/contactformulier.html (contact)
E-mail kcc@orioniswalcheren.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.orioniswalcheren.nl/contact-afspraak-maken.html

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?