Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 23-05-2024 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 22-12-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 23-05-2024 doorgevoerd.

Contactgegevens

Telefoon 14 071 (algemeen Leiden)
Internet https://gemeente.leiden.nl (algemeen Leiden)
https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new (contactformulier Leiden)

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Leiden

Bevoegdheden

Artikel 4 – Bevoegdheden

 1. De centrumgemeente is belast met taken die betrekking hebben op de volgende gebieden:

  1. informatievoorziening, data en privacy;

  2. inkoop en contractmanagement;

  3. financiën;

  4. HRM;

  5. juridische zaken, en

  6. facilitaire zaken.

 2. Ter uitvoering van de in het eerste lid opgenomen taken worden dienstverleningsovereenkomsten afgesloten tussen de centrumgemeente enerzijds en iedere partnergemeente afzonderlijk anderzijds, waarin de invulling van de taken nader wordt overeengekomen. De centrumgemeente stelt daartoe een model-dienstverleningsovereenkomst op die als basis voor de afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten wordt gehanteerd en kan algemene voorwaarden opstellen.

 3. De in het eerste lid genoemde taken kunnen worden uitgebreid of niet langer worden afgenomen indien de centrumgemeente en de betreffende partnergemeente daarover overeenstemming bereiken middels een dienstverleningsovereenkomst.

 4. De bevoegdheden die nodig zijn voor de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde taken worden bij apart mandaatbesluit opgedragen aan het college of ambtenaren van de centrumgemeente. Daarbij wordt voorzien in de mogelijkheid ondermandaat te verlenen.

 5. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van een volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of het verlenen van een machtiging voor het verrichten van feitelijke handelingen door de centrumgemeente namens de partnergemeente.

 6. De bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels wordt niet gemandateerd aan het college van de centrumgemeente, tenzij een college van een partnergemeente hiertoe expliciet besloten heeft in zijn mandaatbesluit.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2023 Gemeente Leiden College van burgemeester en wethouders
01-01-2023 Gemeente Leiderdorp College van burgemeester en wethouders
01-01-2023 Gemeente Oegstgeest College van burgemeester en wethouders
01-01-2023 Gemeente Zoeterwoude College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling wordt getroffen ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen ten aanzien van sturing, beheersing en ontwikkeling van bedrijfsvoeringsprocessen en van uitvoeringstaken van de gemeenten.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?