Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede 2023

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 03-05-2023 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 18-09-2023 Op 15-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-09-2023 doorgevoerd.

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Bloemendaal

Bevoegdheden

Artikel 2 Belang, taken en bevoegdheden van de Regeling en van de Centrumgemeente

2. De beleidsbepalende bevoegdheden en de bevoegdheid om de financiële kaders vast te stellen blijven berusten bij de Gemeenten.

3. De Centrumgemeente voert namens de Gemeenten de taken uit en oefent de bevoegdheden uit die noodzakelijk zijn om de in lid 1 genoemde belangen te behartigen voor zover de hiermee verband houdende kosten passen binnen de begroting.

4. De Centrumgemeente mag onvoorziene uitgaven doen die noodzakelijk, onvermijdbaar en niet uitstelbaar zijn om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Deze onvoorziene uitgaven worden, zo mogelijk vooraf, in een spoedportefeuillehoudersoverleg afgestemd.

5. De Colleges mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de Centrumgemeente de taken en bevoegdheden ter verwezenlijking van het belang, genoemd in het eerste lid van dit artikel.

6. Het college van burgemeester en wethouders van de Centrumgemeente is bevoegd aan de medewerkers van de Regeling een of meer ondermandaten te verlenen.

7. Ingeval de uitvoering van wetten, besluiten en regelingen, ondergebracht in de Regeling, leidt tot een zodanige vermindering van taken dat dit gevolgen heeft voor de omvang van de Regeling, dan zijn de Gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gevolgen, inclusief de financiële gevolgen waaronder eventuele WW-verplichtingen op basis van een verdeelsleutel overeenkomstig het in artikel 8, vierde lid, van deze Regeling gestelde.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
03-05-2023 Gemeente Bloemendaal Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
03-05-2023 Gemeente Heemstede Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

1. De Regeling wordt getroffen ter behartiging van een goede taakuitoefening door de Gemeenten op het gebied van HRM, Facilitaire Zaken en Communicatie, in het belang van een goede dienstverlening door de Gemeenten.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?