Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-05-2024 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Overschieseweg 310
3112 NC Schiedam
Postadres Postbus 2
3800 AA Amersfoort

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling recreatiegebied Voorne-Putten
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Voorne-Putten

Bevoegdheden

Artikel 2

  1. De raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee vormen een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd Recreatieschap Voorne-Putten, dat is gevestigd te Nissewaard.

  2. Het recreatieschap kent de organen:

    1. het algemeen bestuur;

    2. het dagelijks bestuur;

    3. de voorzitter.

  3. Het recreatieschap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied.

Artikel 3

Aan het recreatieschap worden ter vervulling van de in artikel 2, derde lid, omschreven taak alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grenzen van de wet.

Artikel4

Aan het algemeen bestuur behoort met betrekking tot de in artikel 2, derde lid, omschreven taak van het recreatieschap alle bevoegdheid, tenzij bij wet of in deze regeling anders is bepaald.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1989 Gemeente Nissewaard College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2023 Gemeente Voorne aan Zee College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het recreatieschap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Voorne-Putten
Datum van oprichting 01-01-1989
Telefoon (010) 298 10 10 (algemeen)
Internet https://www.recreatieschapvoorneputten.nl/default.aspx (algemeen)
E-mail voorneputten@staatsbosbeheer.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.recreatieschapvoorneputten.nl/contact/default.aspx

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?