Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Meervoudige centrumregeling waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-02-2024 Op 08-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda
Noord-Brabant
Bezoekadres Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ

Contactgegevens

Telefoon (076) 564 10 00 (Brabantse Delta)

Algemene informatie

Citeertitel Meervoudige centrumregeling Samenwerking Brabantse Waterschappen
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Brabantse Delta

Bevoegdheden

Artikel 7 Verlening mandaat/machtiging

  1. Het dagelijks bestuur van het gastwaterschap verleent mandaat aan het dagelijks bestuur van een centrumwaterschap om binnen de beleidskaders van het gastwaterschap namens het gastwaterschap alle besluiten te nemen die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de taken die aan het centrumwaterschap zijn gegeven zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van artikel 5.

  2. Gebruikmaking van het verleende mandaat geldt tevens als acceptatie van het verstrekte mandaat en de daaraan verbonden voorwaarden.

  3. Ten aanzien van de bevoegdheden waarvoor in dit artikel mandaat is verleend aan het dagelijks bestuur van een centrumwaterschap, kan dit dagelijks bestuur ondermandaat verlenen aan medewerkers van het centrumwaterschap.

  4. De in het vorige lid bedoelde personen zijn gemachtigd om alle handelingen te verrichten voor de voorbereiding en de uitvoering van besluiten waarvoor in het eerste lid mandaat wordt gegeven alsmede om over die besluiten informatie te verschaffen aan derden.

  5. Bij de uitoefening van de aan de bij de taak behorende bevoegdheden worden eventuele specifieke bepalingen, in acht genomen.

Artikel 8 Omvang (onder)mandaat

  1. Ten aanzien van organisatorische en personele aangelegenheden is ondermandaat niet toegestaan.

  2. Het centrumwaterschap handelt bij de uitoefening van het (onder)mandaat overeenkomstig het beleid van het gastwaterschap.

  3. De verantwoordelijkheid voor het maken van beleid blijft bij het gastwaterschap en gaat niet over naar het centrumwaterschap.

  4. Deze regeling is niet van toepassing op de bevoegdheden die een ambtenaar nodig heeft voor zijn eigen waterschap.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-06-2023 De Dommel Dagelijks bestuur
22-06-2023 Aa en Maas Dagelijks bestuur
22-06-2023 Brabantse Delta Dagelijks bestuur

Doel

Artikel 2 Belang De aan deze regeling deelnemende waterschappen werken onderling samen ten behoeve van een meer doelmatige en efficiënte uitvoering van de taken van de deelnemende waterschappen.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?