Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directie Patiënt en Zorgordening

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-06-2021 Op 19-05-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 340 72 08 (algemeen)

Onderdeel van

Algemene informatie

Alternatieve naam Directie Patiënt en Zorgordening

Functies

Directeur drs. F.J. Krapels
Plv. Directeur mw. drs. S. Geerts
Directiesecretaris mw. C. Wijnants
Management-assistente mw. M.I. v.d. Velde

Beschrijving

Wat heb je nodig om gezond te blijven, of beter te worden? En als beter worden niet meer gaat, wat heb je dan nodig om zo zelfstandig en fijn mogelijk te kunnen leven? Dat zijn heel persoonlijke vragen, die mensen het beste samen met hun zorgverlener kunnen beantwoorden. Om zo zorg op maat te krijgen voor hun specifieke situatie. De directie Patiënt en Zorgordening versterkt de positie van de patiënt, zodat hij of zij de beste uitkomst van zorg krijgt. We organiseren de zorg zo dat iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare zorg wanneer dat nodig is. Een goed ingericht bekostigingssysteem draagt hieraan bij. En door het aanpakken van de regeldruk zorgen we dat zorgverleners meer werkplezier en tijd voor de patiënt krijgen. We zetten ons in voor goed bestuur, een essentiële voorwaarde voor goede zorg. En omdat fraude in de zorg te allen tijde moet worden bestreden dragen we bij aan het voorkomen, stoppen en bestraffen van malafide zorgaanbieders. We werken VWS breed, met kennis over de ordening van de zorg en een scherpe focus op de belangen van patiënten en cliënten.

Versterken positie van de patiënt Patiënten en cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun rechten zijn gewaarborgd, dat hun stem wordt gehoord en dat hun kennis en ervaring ten goede komen aan het verbeteren van zorg en ondersteuning. PZo is verantwoordelijk voor deze bescherming van de (rechts)positie van patiënten en cliënten. We subsidiëren patiënten- en cliëntenorganisaties en hun koepels zodat patiënten en cliënten sterker staan. Binnen VWS en daarbuiten is PZo de luis in de pels als het gaat om het inbrengen van het patiëntenperspectief en de inzet van ervaringsdeskundigen. Omdat niet alle patiënten en cliënten even vaardig en zelfredzaam zijn als het gaat om hun gezondheid en welzijn, vinden we het belangrijk dat hier oog voor is in beleidstrajecten en -programma’s. Zo zorgen we voor beleid dat in de praktijk werkt voor patiënten en cliënten. Dossiers cluster patiëntenbeleid: Beleidskader subsidiering pg-organisaties, Voor elkaar! (ZonMw), inzet ervaringsdeskundigen, Shakingtree Award. Account: PGO-support, Nivel.

Kwaliteit: de beste uitkomst van zorg voor iedere patiënt De kwaliteit van een behandeling is afhankelijk van enerzijds de goede medische handelingen van de zorgverlener en anderzijds de individuele wensen en voorkeuren van de patiënt/cliënt. De beste uitkomst van zorg verschilt dus per persoon. We zorgen er daarom voor dat zorgverleners de uitkomsten van zorg meten en gebruiken om de zorg verder te verbeteren. Ook zetten we ons ervoor in dat patiënt/cliënt en zorgverlener samen beslissen over wat de beste zorg is. Bijvoorbeeld doordat informatie over kwaliteit van zorg vindbaar en begrijpelijk is. Voor bijzondere medische verrichtingen stellen we voorwaarden aan de zorg via een vergunningenstelsel. We zorgen voor toezicht op de kwaliteit van zorg en regelen laagdrempelige klachtmogelijkheden voor als er toch iets misgaat. Zo werken we aan de beste zorg voor mensen tegen een redelijke prijs. Dossiers cluster kwaliteit: Kwaliteitsbeleid, Uitkomstgerichte zorg, Passende zorg, Kwaliteitsgelden en kwaliteitsregistraties MSZ, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBo), Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV). Zorgordening: organiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg Met onze kennis van ordening, mededinging, bekostiging, kwaliteit en toezicht zorgen we dat de patiënt en cliënt kan rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat vraagt soms om het aanpassen van het zorgstelsel, bijvoorbeeld wanneer het stelsel gewenste samenwerking in de weg zit of zorgverleners stimuleert om vooral véél te behandelen in plaats van alleen dat wat passend is. We stimuleren meer en betere samenwerking in de zorg, verminderen productieprikkels, bevorderen financiering in de zorg en zorgen voor voldoende keuzevrijheid. Met goed werkend toezicht dat hieraan bijdraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met andere directies binnen VWS, toezichthouders en partijen in de zorg. Dossiers cluster zorgordening: mededinging, winstuitkering door zorgaanbieders, financiering. Accounts: Waarborgfonds voor de zorgsector (Wfz), Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Invest-NL   Een bekostigingssysteem dat werkt Via prestatie- en tariefregulering zorgen we dat zorgaanbieders eerlijk worden beloond voor de zorg die ze leveren en dat ze gestimuleerd worden passende zorg te leveren. Daarmee garanderen we dat goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Vanuit de Wet marktordening gezondheidszorg dragen we bij aan de ontwikkeling van beleid over de bekostiging van zorgaanbieders in de medische en langdurige zorg. We zijn spin in het web bij aanpassingen in de bekostiging en bijbehorende regelgeving. Dit doen we door actief en met creativiteit samen te werken met andere directies binnen VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zo zorgen we voor juridisch houdbare en goed werkende bekostigingssystemen. Dossiers cluster WMG: Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), (door)ontwikkelen bekostiging, beschikbaarheidbijdragen.

Meer tijd voor zorg door minder regeldruk Zorgverleners moeten niet te veel tijd kwijt zijn aan administratie. En de administratie die ze wél uitvoeren moet zinnig zijn en meerwaarde hebben voor de zorg. Het is van belang dat zorgverleners hier invloed op kunnen uitoefenen. We zetten landelijk en lokaal in op het verminderen van regeldruk. Dit doen we samen met partijen in het zorgveld, zoals brancheverenigingen, toezichthouders en zorginkopers. We stimuleren verandering door experimenten mogelijk te maken en beperken de lastendruk van nieuwe wet- en regelgeving. Met deze acties verbetert de kwaliteit van zorg, houden zorgverleners plezier in het werk én dragen we bij aan behoud van zorgpersoneel in de krappe arbeidsmarkt. Dossiers cluster regeldruk: (Ont)regel de zorg, lokale aanpak administratieve lasten, regeldruktoets. Account: adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

Goede zorg door goed bestuur Goed bestuur betekent dat het belang van patiënten en cliënten en het maatschappelijk belang leidend is bij de besluitvorming binnen zorgorganisaties. Dit bevorderen we via zelfregulering, zoals de Governancecode zorg, en via wet- en regelgeving gericht op de professionaliteit en integriteit van zorgbestuurders en interne toezichthouders. Zo geldt voor bepaalde zorgaanbieders een vergunningplicht en moeten grotere aanbieders een cliëntenraad en een onafhankelijke interne toezichthouder hebben. We verplichten zorgaanbieders om transparant te zijn over hun bedrijfsvoering en hier jaarlijks openbaar verantwoording over af te leggen. Wanneer een zorgaanbieder financiële problemen heeft, moet de continuïteit van zorg voor de patiënten of cliënten gewaarborgd zijn. We zetten ons ervoor in om ongecontroleerde faillissementen te voorkomen. Hierbij neemt VWS zo nodig de regie. Goede zorg vraagt om goed bestuur! Dossiers cluster goed bestuur: Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz), Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), Jaardocument maatschappelijke verantwoording (JMV), continuïteitsbeleid, casuïstiek zorginstellingen in financiële problemen. Accounts: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Brancheorganisaties Zorg (BoZ), vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD), vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ) en aanspreekpunt voor de IGJ.

Verbeteren integriteit zorgsector door versterken aanpak zorgfraude De meeste zorgaanbieders handelen naar eer en geweten, maar er zijn helaas ook mensen die willens en wetens misbruik maken van zorggeld of van kwetsbare patiënten en cliënten. Fraude in de zorg is een ernstige zaak en moet worden bestreden. We werken samen met toezichthouders, zorginkopers en opsporingsdiensten aan het voorkomen, stoppen en bestraffen van malafide zorgaanbieders. Dit doen we door samenwerking tussen deze partijen te bevorderen, het uitwisselen van informatie en kennis mogelijk te maken en door de integriteit van de zorgsector te versterken. We zorgen ervoor dat nieuwe wet- en regelgeving fraudebestendig is. Met deze acties zorgen we dat geld dat bestemd is voor de zorg, ook daadwerkelijk besteed wordt aan de zorg. Dossiers cluster rechtmatige zorg: Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz), fraudetoets VWS brede regelgeving, zicht op zorgfraude, gegevensdeling (o.a. gemeenten-zorgkantoren en PGB-risicoscan). Accounts: Taskforce Integriteit Zorgfraude (TIZ), Inspectie SZW (ISZW).

Bijdragen aan zorgbrede technologische ontwikkelingen De Nederlandse gezondheidszorg ontwikkelt zich sterk op het gebied van ICT, informatie-uitwisseling en innovatie. Met onze kennis over ordening van de zorg en ons oog voor de belangen van de patiënt en cliënt werken we mee aan elektronische gegevensuitwisseling, privacyvraagstukken en innovaties voor betere zorg. Dossiers cluster 3I: Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), I-beleid, privacy, innovatie

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?