Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Harlingertrekweg 58
8913 HR Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28442460/Veiligheidsregio_Fryslan

Organisatiebeschrijving

De regio heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de terreinen van: a. publieke gezondheidszorg b. brandweerzorg c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen d. rampenbestrijding en crisisbeheersing e. het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking en de coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing f. het in stand houden en beheren van de meldkamerfunctie g. het zijn van een platform voor samenwerking voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners dan wel organisaties en andere openbare lichamen.

Contactgegevens

Telefoon (088) 229 99 99 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiofryslan.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/over-veiligheidsregio-fryslân/contact-en-route (contactformulier)
E-mail info@vrfryslan.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/over-veiligheidsregio-fryslân/contact-en-route

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/bestuurlijk/bekendmakingen/

Contactpersoon/team

Juridische zaken
E-mail Woo-contactpersoon juridischezaken@vrfryslan.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?