Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Haarlem (Haarlem)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Zijlvest 39
2011 VB HAARLEM
Noord-Holland
Postadres Postbus 511
2003 PB HAARLEM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/38688/Gemeente_Haarlem

Contactgegevens

Telefoon 14 023 (algemeen)
Internet http://www.haarlem.nl (algemeen)
E-mail antwoord@haarlem.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Afdeling Juridische Zaken
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Digitaal indienen Woo-verzoek https://haarlem.nl/wet-open-overheid-woo
Link naar meer informatie https://haarlem.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Afdeling Juridische Zaken
Telefoon Woo-contactpersoon 14 023 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://haarlem.nl/woo-verzoek (Woo-contactpersoon)
E-mail Woo-contactpersoon openoverheid@haarlem.nl (Woo-contactpersoon)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen De gemeente kent een aantal adviescommissies die het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad bijstaan met gevraagd en ongevraagd advies.
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda’s en besluitenlijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B en W
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens en openingstijden
Beschikkingen Evenementenvergunningen, exploitatievergunningen, omgevingsvergunningen, andere beschikkingen, andere vergunningen
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting en jaarstukken
Onderzoeksrapporten 213a onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid milieuactieprogramma en brede welvaart (2023)
Onderzoeksrapporten 213a onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid benchmark doorlooptijden investeringen in de openbare ruimte (2022)
Onderzoeksrapporten De inwonerspeiling brengt in kaart wat Haarlemmers van hun stad en buurt vinden. Hier vindt u de meest recente uitkomsten.
Onderzoeksrapporten Haarlem-Zandvoort op de Kaart. Alle open data over Haarlem, Spaarndam en Zandvoort.
Onderzoeksrapporten De Rekenkamer Haarlem (RK) voert onafhankelijk onderzoek uit naar naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het uitgevoerd beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente. Rapporten vanaf 2022 staan op deze pagina.
Organisatie en werkwijze Wij zijn Haarlem en Zandvoort. 1 organisatie voor 2 gemeenten.
Overige besluiten van algemene strekking Beleidsregels, delegatie- of mandaatbesluiten, verkeersbesluiten of -mededelingen, andere besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen), gemeenschappelijke regelingen, ruimtelijke plannen of omgevingsdocumenten
Woo-verzoeken en -besluiten Ingekomen en afgehandelde Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?