Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 17-12-2020 Op 12-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 17-12-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 79
3112 HJ Schiedam
Postadres Postbus 923
3100 AX Schiedam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Regionale Belasting Groep
Archiefzorgdrager Regionale Belasting Groep

Bevoegdheden

Artikel 6

  1. Aan de bestuursorganen van de RBG als genoemd in artikel 4, eerste lid, komen de bevoegdheden toe die in deze regeling aan de RBG zijn toegekend.

  2. De door het dagelijks bestuur van een deelnemend waterschap aan de RBG overgedragen bevoegdheden tot heffing en invordering van waterschapsbelastingen worden vastgelegd in een takenregister.

  3. De door een college van een deelnemende gemeente op grond van artikel 5 aan de RBG overgedragen bevoegdheden tot heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, alsmede de bevoegdheid tot uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, worden vastgelegd in een takenregister.

  4. Wijziging van een deel van de in het takenregister als bedoeld in het tweede of derde lid voor de betreffende deelnemer opgenomen waterschapsbelastingen dan wel gemeentelijke belastingen is mogelijk indien het algemeen bestuur hiertoe besluit.

  5. Voorafgaand aan dit besluit is overeenstemming daarover tussen het algemeen bestuur en de deelnemer waarvoor de wijziging van toepassing vereist.

  6. Een wijziging in het takenregister wordt nadat daartoe besloten is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en treedt in werking op een in die bekendmaking aangegeven moment.

  7. Op alle besluiten die voorafgaand aan een wijziging van het takenregister zijn genomen en op alle belastbare feiten blijft de regeling van toepassing zoals deze op het moment van het nemen van het betreffende besluit dan wel het ontstaan van het belastbare feit luidde. Ten aanzien van deze besluiten en belastbare feiten blijft de Regionale Belasting Groep het bevoegd gezag.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2010 Hoogheemraadschap van Delfland Dagelijks bestuur
01-01-2010 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Dagelijks bestuur
01-01-2013 Gemeente Delft College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Vlaardingen College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Schiedam College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang van deze regeling bestaat uit het ten behoeve van de deelnemers:

a. heffen en invorderen van belastingen;

b. uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens op basis van die wet en het verstrekken van die vastgoedgegevens aan de waterschappen, gemeenten en derden.

Grondslagen (11)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionale Belasting Groep
Afkorting RBG
Datum van oprichting 01-01-2010
Telefoon (088) 291 10 00 (algemeen)
Internet https://www.derbg.nl (algemeen)
https://www.derbg.nl/contact/contactformulier (contact)
Contactpagina https://www.derbg.nl/contact/

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?