Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Kooikersweg 2d
5223 KA ’s-Hertogenbosch
Postadres Postbus 218
5201 AE ’s-Hertogenbosch

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Brabant-Noord
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Brabant-Noord
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | criminaliteit,
openbare orde en veiligheid | veiligheid

Bevoegdheden

Artikel 4.2 Bevoegdheden

 1. Het algemeen bestuur is bevoegd tot alle daden van regeling en bestuur nodig voor de behartiging van het belang van deze regeling en de uitoefening van de bevoegdheden van het openbaar lichaam.

 2. Alle bevoegdheden in het kader van deze regeling, die niet aan een ander bestuursorgaan zijn opgedragen behoren toe aan het algemeen bestuur.

 3. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

 4. Het algemeen bestuur kan in ieder geval niet overdragen de bevoegdheid tot:

  1. het vaststellen en wijzigen van het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan;

  2. het vaststellen en wijzigen van de begroting;

  3. het vaststellen van de bestuursrapportages en de jaarrekening;

  4. het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen door strafbepalingen of bestuursdwang te handhaven;

  5. het oprichten of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelneming daaraan.

  6. het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 12.

 5. Het algemeen bestuur besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

 6. Het besluit zoals bedoeld in lid 5 wordt niet genomen dan nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

 7. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde vast.

Artikel 5.3 Bevoegdheden

 1. Het dagelijks bestuur is belast met en bevoegd tot:

  1. het voeren van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;

  2. het voorbereiden en uitvoeren van beslissingen van het algemeen bestuur;

  3. het vaststellen van regels over de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam;

  4. het benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren;

  5. het nemen van besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de wet;

  6. het nemen van besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur, of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

  7. het nemen, ook alvorens besloten is tot het voeren van een rechtsgeding, van alle conservatoire maatregelen en het doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit;

  8. het voorstaan van de belangen van de veiligheidsregio bij andere overheden, instellingen of personen, waarmee contact voor de veiligheidsregio van belang is;

  9. de zorg voor het beheer van inkomsten en uitgaven van de veiligheidsregio;

  10. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

  11. het houden van toezicht op alles wat de veiligheidsregio aangaat;

  12. de zorg voor de archiefbescheiden van de veiligheidsregio en haar organen.

 2. Het dagelijks bestuur oefent verder, voor zover het algemeen bestuur daartoe besluit, de aan het algemeen bestuur wettelijke toegekende of krachtens deze regeling toevallende bevoegdheden uit.

 3. Het algemeen bestuur kan regels stellen inzake de wijze waarop het dagelijks bestuur de aan hem toegewezen taken uitvoert en bevoegdheden uitoefent.

 4. Het dagelijks bestuur kan een of meer leden van het dagelijks bestuur machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

Deelnemende organisaties (17)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2006 Gemeente Bernheze College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Boekel College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Boxmeer College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Boxtel College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Cuijk College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Grave College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Haaren College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente 's-Hertogenbosch College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Heusden College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Landerd College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Mill en Sint Hubert College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Oss College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Sint Anthonis College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Sint-Michielsgestel College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Uden College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Vught College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Meierijstad College van burgemeester en wethouders

Doel

De Veiligheidsregio Brabant-Noord behartigt het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop.

De veiligheidsregio behartigt daartoe de belangen van de deelnemende partijen op de volgende terreinen:

a) brandweerzorg;

b) geneeskundige hulpverlening;

c) rampenbestrijding en crisisbeheersing;

d) het voorzien in een gemeenschappelijke meldkamer;

e) bevolkingszorg.

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Brabant-Noord
Afkorting VRBN
Datum van oprichting 01-07-2006
Telefoon (088) 020 82 08 (algemeen)
(0900) 09 04 (brandweer (geen spoed))
(085) 743 29 57 (perstelefoon (24/7))
Internet https://www.vrbn.nl (algemeen)
https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/contactformulier (contactformulier)
https://www.brandweer.nl/brabant-noord (brandweer)
E-mail info@vrbn.nl (algemeen)
communicatie@vrbn.nl (voor persvragen)
Contactpagina https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?