Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Het Gegevenshuis
Archiefzorgdrager Het Gegevenshuis

Bevoegdheden

Artikel 6 Het Algemeen Bestuur

  1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de door de deelnemers A en deelnemers B afgevaardigde personen.

  2. Iedere deelnemer vaardigt één persoon af in het Algemeen Bestuur.

  3. De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur volgen uit de Wet of de Regeling.

Artikel 8 Het Dagelijks Bestuur

  1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit tenminste twee leden en de Voorzitter. Het Dagelijks Bestuur bestaat altijd uit een oneven aantal. Het Algemeen Bestuur kiest uit zijn midden de leden, met inachtneming van het gestelde in artikel 10, lid 1.

  2. De bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur volgen uit de wet, deze Regeling of zijn door de deelnemers A of deelnemers B overgedragen.

  3. De leden en het aantal leden van het Dagelijks Bestuur worden zo gekozen dat zij gezamenlijk minder dan de helft van het totale stemrecht als bedoeld in artikel 7, derde lid, kunnen uitoefenen in het Algemeen Bestuur.

Artikel 12 Taken en bevoegdheden van de Secretaris

  1. De Secretaris staat het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter terzijde.

  2. De Secretaris is aanwezig tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en draagt zorg voor de notulering daarvan.

  3. Door de Secretaris worden alle stukken die van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur uitgaan (mee-) ondertekend.

  4. De Secretaris is belast met de leiding van de ambtelijke organisatie.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
25-06-2015 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Nuth College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Onderbanken College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Waterschap Limburg Dagelijks bestuur

Doel

Het Gegevenshuis is een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties, dat zich richt op het beheer van basisregistraties en geo-informatie.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Het Gegevenshuis
Datum van oprichting 25-06-2015

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.