Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 18-08-2016 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 28-07-2022 Op 06-08-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres Postbus 1120
8200 BC Lelystad
Bezoekadres Postbus 1120
8200 BC Lelystad

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland
Archiefzorgdrager Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland
Beleidsterreinen zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 9 Algemene bevoegdheidstoedeling

  1. Het algemeen bestuur kan bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur als dat in voorkomende gevallen noodzakelijk is om slagvaardig op te kunnen treden.

  2. Het dagelijks bestuur kan de uitoefening van zijn bevoegdheden voor zover als mogelijk in mandaat verlenen aan de dPG.

  3. In de door het dagelijks bestuur vast te stellen organisatieverordening, zoals bedoeld in artikel 17, worden de taken beschreven van de dPG en de wijze waarop het dagelijks bestuur toeziet op de uitvoering daarvan.

  4. Het algemeen bestuur besluit tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Almere College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Dronten College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Lelystad College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Noordoostpolder College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Urk College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Zeewolde College van burgemeester en wethouders

Doel

De GGD Flevoland is ingesteld met het doel de belangen van de gemeenten betreffende de Publieke Gezondheid -alsmede aanverwante wetgeving en belangen in het verlengde van de publieke gezondheid- in gezamenlijkheid te behartigen.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland
Alternatieve naam GGD Flevoland
Afkorting GGD Fl
Datum van oprichting 01-01-2008
Telefoon (0320) 27 62 11 (algemeen)
Internet https://www.ggdflevoland.nl (algemeen)
E-mail post@ggdflevoland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ggdflevoland.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?