Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-02-2016 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-08-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 21-03-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-08-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spelbergsweg 35
7512 DX Enschede
Postadres Postbus 1393
7500 BJ Enschede

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Stadsbank Oost Nederland
Archiefzorgdrager Stadsbank Oost Nederland

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden tot regeling en bestuur

Met betrekking tot de behartiging van de in artikel 4, tweede lid, genoemde belangen behoren aan de bank de volgende bevoegdheden van regeling en bestuur:

 1. Krediettransacties binnen de Wet fido gegeven kaders:

  1. geldkrediet zoals omschreven in artikel 1, onderdeel a, onder 1o, WCK;

  2. doorlopend krediet zoals omschreven in artikel 1, onderdeel f, WCK;

  3. saneringskrediet ter uitvoering van een regeling met betrekking tot een bestaande schuldenlast van een natuurlijke persoon, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit een of meer krediettransacties;

  4. geldleningen als bedoeld in de artikelen 48 lid 2, onderdeel d, 51 en 52 Participatiewet, waarbij de deelnemende gemeenten, al dan niet als borg, optreden;

 2. Schuldenregeling:

  1. schuldbemiddeling op grond van de artikelen 47 en 48 WCK, waarbij, indien deze dienst aan een ingezetene van een deelnemende gemeente zal worden verleend, geen voorafgaande toestemming is vereist van het college van betreffende gemeente. Het in rekening brengen van de kosten voor dienstverlening die door de tussenkomst van deelnemende gemeenten aan klanten van de bank is verleend, vindt achteraf, middels declaratie plaats;

  2. het tot stand brengen en het uitvoeren van regelingen met betrekking tot een bestaande schuldenlast van een natuurlijke persoon, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit een of meer krediettransacties;

 3. Budgetbeheer:

  1. het aanbieden van een dienstenpakket aan de ingezetenen van de deelnemende gemeenten dat, ten eerste, bestaat uit de mogelijkheid een bankrekening te openen genaamd: budgetbeheerrekening, van waaruit de bank, in naam en voor rekening van de rekeninghouder, in het bijzonder, niet incidentele, periodiek terugkerende betalingen verricht. Daarnaast biedt dit dienstenpakket de mogelijkheid om, in die gevallen waarin de bank dit wenselijk acht, de rekeninghouder gedurende een door de bank te bepalen periode op een planmatige wijze te coachen om zo te komen tot een voor rekeninghouder verantwoord inkomsten-uitgavenpatroon. Deze coaching omvat het aanreiken van kennis en het oefenen van vaardigheden en is er op gericht dat de rekeninghouder op termijn, in staat zal zijn om zelfstandig, structureel evenwicht in zijn financiële huishouding aan te brengen en te bewaren.

  2. Het in rekening brengen van de kosten voor dienstverlening die door de tussenkomst van deelnemende gemeenten aan klanten van de bank is verleend, vindt achteraf, middels declaratie plaats. Het in rekening brengen van de kosten voor rekeninghouders dienstverlening aan de overige vindt, middels periodieke afschrijving van de betreffende budgetbeheerrekeningen plaats;

  3. het op verzoek van een college verrichten van de betalingen als bedoeld in artikel 57, onderdeel a, van de Participatiewet.

 4. Verklaringen op grond van de Fw:

  het in mandaat afgeven van verklaringen als bedoeld in artikel 285 lid 2 juncto artikel 285 lid1 onder f Fw. Het in rekening brengen van de kosten voor dienstverlening die door de tussenkomst van deelnemende gemeenten aan klanten van de bank is verleend, vindt achteraf, middels declaratie plaats.

 5. Bewindvoering en curatele op grond van de Fw:

  1. het aan rechtbanken beschikbaar stellen van in dienst van de bank zijnde bewindvoerders en curatoren en het, voor zover de functie daartoe aanleiding geeft, overdragen van de zeggenschap over deze werknemers aan deze gerechten, ten behoeve van de uitvoering van de relevante bepalingen uit de Fw (wettelijke schuldsaneringsregeling);

  2. het aan bewindvoerders en curatoren beschikbaar stellen van financiële diensten, in het bijzonder, het aanhouden van boedelrekeningen.

 6. Bewindvoering op grond van het BW (onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen):

  1. het aan kantongerechten beschikbaar stellen van in dienst van de bank zijnde bewindvoerders en het, voor zover de functie daartoe aanleiding geeft, overdragen van de zeggenschap over deze werknemers aan deze gerechten, ten behoeve van de uitvoering van de relevante bepalingen uit Titel 19, boek 1 BW, Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen;

  2. het aan bewindvoerders beschikbaar stellen van financiële diensten, in het bijzonder, het aanhouden van rekeningen ten behoeve van het vermogensbeheer van degene die onderbewind is gesteld.

 7. Diensten in het kader van de beschikbaarheid/nuttigheid:

  het, al dan niet kosteloos, op verzoek van een of meer deelnemende gemeenten of derden verstrekken van informatie of advies ter zake van die aandachtsgebieden waarop de bank zich krachtens haar doelstelling beweegt, dan wel het aan verzoeker ter beschikking stellen van bij de bank aanwezige expertise.

 8. Preventie:

  1. bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van problematische schuldsituaties;

  2. geven van voorlichting en advies met betrekking tot het bovengenoemde onderwerp en aandachtsgebieden waarop de bank zich krachtens haar doelstelling beweegt.

  3. De door de bank in het kader van preventie aan de deelnemende gemeenten of haar ingezetenen geleverde diensten worden om niet verricht. Het algemeen bestuur kan besluiten dat voor deze dienstverlening kosten in rekening zullen worden gebracht.

 9. Het bevorderen van de spaarzin;

 10. Harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de onderneming:

  Met inachtneming van haar doelstelling zoals in artikel 4 lid 1 van deze regeling omschreven, zal de bank:

  1. haar pakket van dienstverlening primair afstemmen op de behoeften van de ingezetenen van de deelnemende gemeenten en dit pakket van diensten ook primair aan deze doelgroep aanbieden;

  2. ingezetenen van niet-deelnemende gemeenten eveneens in de gelegenheid stellen gebruik te maken van het pakket van dienstverlening van de bank, maar slechts indien met de besturen van deze gemeenten overeenstemming is bereikt over de dekking van financiële risico’s;

  3. haar diensten, voor zover het diensten aan ingezetenen van deelnemende gemeenten betreft, aanbieden op kostprijsbasis en met uitsluiting van winstbejag;

  4. kunnen overgaan tot het, buiten de centrale vestiging te Enschede, in deelnemende gemeenten vestigen van bijkantoren;

  5. kunnen overgaan tot het vestigen van agent- of correspondentschappen bij een afdeling of dienst van een gemeente, dan wel op een andere wijze tot samenwerking met een deelnemende gemeente of daaraan gelieerde instantie komen; waarin een financieel-economisch beeld wordt geschetst van de bank en waarin tevens een prognose wordt gegeven met betrekking tot de toekomstige periode;

  6. het ontwikkelen van beleid inzake medezeggenschap en arbeidsomstandigheden

De bank zal als deelnemer in krediettransacties als bedoeld in lid 1, onderdeel 1, onder d, van dit artikel, slechts participeren indien en voor zover er tussen de deelnemende gemeente en de bank overeenstemming is bereikt.

Deelnemende organisaties (22)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1953 Gemeente Aalten College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Almelo College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Borne College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Enschede College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Haaksbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Hellendoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Hengelo College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Losser College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Oldenzaal College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Tubbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Wierden College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Winterswijk College van burgemeester en wethouders
01-01-1971 Gemeente Lochem College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Dinkelland College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Hof van Twente College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Rijssen-Holten College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Twenterand College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Berkelland College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Bronckhorst College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Montferland College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Oost Gelre College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Oude IJsselstreek College van burgemeester en wethouders

Doel

De bank is een gemeentelijke kredietbank als bedoeld in de WCK en heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald om een, zowel vanuit een bedrijfseconomische alsook maatschappelijke optiek bezien, verantwoord pakket van, al dan niet, financiële dienstverlening aan te bieden aan, in het bijzonder, de ingezetenen in haar rechtsgebied.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Stadsbank Oost Nederland
Datum van oprichting 01-01-1953
Telefoon (088) 766 36 66 (algemeen)
Internet https://stadsbankoostnederland.nl (algemeen)
https://stadsbankoostnederland.nl/contact/contactformulierzakelijk (contactformulier zakelijk)
E-mail info@stadsbankoostnederland.nl (algemeen)
Contactpagina https://stadsbankoostnederland.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?