Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-06-2021 Op 17-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 32
4012 BG Kerk-Avezaath
Postadres Postbus 6139
4000 HC Tiel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
Archiefzorgdrager Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

Bevoegdheden

Artikel 5

  1. De bestuursorganen oefenen binnen de grenzen, getrokken in de Gemeentewet, die bevoegdheden van de regeling en bestuur uit die zij ter vervulling van hun taak behoeven.

  2. Tot de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden behoren niet andere bevoegdheden dan die voortvloeiende uit:

    1. de Gemeentewet;

    2. de Wet gemeenschappelijke regelingen;

    3. de artikelen 15 en 16 van de Wegenwet, voor wat betreft door het recreatieschap aangelegde c.q. aan te leggen dan wel door een deelnemende gemeente in beheer en onderhoud aan het recreatieschap overgedragen c.q. over te dragen recreatieve fietspaden.

Artikel 6

Voor zover uit deze regeling niet het tegendeel blijkt, is de verdeling van bevoegdheden tussen het algemeen bestuur, het dageiijks bestuur en de voorzitter gelijk aan die tussen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zoals die is geregeld in de Gemeentewet, onverminderd de mogelijkheid tot overdracht van bevoegdheden overeenkomstig de in de Gemeentewet gegeven regelen.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
02-10-1989 Gemeente Buren College van burgemeester en wethouders
02-10-1989 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
02-10-1989 Gemeente Druten College van burgemeester en wethouders
02-10-1989 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
02-10-1989 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
02-10-1989 Gemeente West Maas en Waal College van burgemeester en wethouders
02-10-1989 Gemeente Wijchen College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Neder-Betuwe College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente West Betuwe College van burgemeester en wethouders

Doel

Het recreatieschap heeft tot taak de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme in het gebied, zulks met bescherming van het landschappelijk karakter.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
Datum van oprichting 02-10-1989
Telefoon (0344) 68 16 44 (algemeen)
Internet https://www.uiterwaarde.nl (algemeen)
https://www.uiterwaarde.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@uiterwaarde.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.uiterwaarde.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?