Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 08-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-06-2024 Op 04-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Usselerrietweg 40
7546 PE Enschede
Postadres Usselerrietweg 40
7546 PE Enschede

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Openbaar Lichaam Crematoria Twente
Archiefzorgdrager Gemeente Enschede

Bevoegdheden

Artikel 3

  1. De bevoegdheden van de colleges van burgemeester en wethouders ten aanzien van in artikel 1, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Wet op de lijkbezorging, omschreven taken worden overgedragen aan de organen van het openbaar lichaam.

  2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, treden in die artikelen in plaats van gemeente, raad, colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeester, onderscheidenlijk het Openbaar Lichaam Crematoria Twente, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie
13-12-1972 Gemeente Almelo
13-12-1972 Gemeente Borne
13-12-1972 Gemeente Dinkelland
13-12-1972 Gemeente Enschede
13-12-1972 Gemeente Haaksbergen
13-12-1972 Gemeente Hengelo
13-12-1972 Gemeente Hof van Twente
13-12-1972 Gemeente Losser
13-12-1972 Gemeente Oldenzaal
13-12-1972 Gemeente Tubbergen
13-12-1972 Gemeente Wierden

Doel

  1. De colleges van burgemeester en wethouders van de in de considerans genoemde gemeenten gaan een gemeenschappelijke regeling aan tot stichting en exploitatie van crematoria.

  2. Deze regeling wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

  3. Ten behoeve van de realisering van het in het eerste lid genoemd gemeenschappelijk belang kan het algemeen bestuur genoemd in artikel 4, eerste lid, besluiten tot (het doen) oprichting(en) van en/of deelneming(en) in één of meer vennootschappen, stichtingen of andere rechtspersonen.

  4. De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat de gemeenschappelijke regeling te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

  5. Indien aan het algemeen bestuur genoemd in artikel 4, 1e lid, blijkt dat een deelnemende gemeente weigert de uitgaven genoemd in lid 4 op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld het aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam Crematoria Twente
Afkorting OLCT
Datum van oprichting 13-12-1972
Telefoon (053) 475 60 60 (algemeen)
Internet https://www.crematoriatwente.nl/nl (algemeen)
E-mail info@crematoriatwente.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.crematoriatwente.nl/nl/#contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?