Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 27-05-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-04-2024 Op 02-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Schonenvaardersstraat 9
7418 CC Deventer
Postadres Postbus 152
7400 AD Deventer

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Sallcon
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Sallcon
Archiefzorgdrager Sallcon

Bevoegdheden

Artikel 10: Bevoegdheden

  1. De colleges dragen geen bevoegdheden over aan het bestuur.

  2. Alle bevoegdheden die bij of krachtens enige wet van toepassing zijn op Sallcon komen toe aan het bestuur.

  3. De colleges dragen er zorg voor dat zij de directeur bedoeld in artikel 7, eerste lid, dan wel functionarissen van Sallcon de benodigde mandaten, volmachten en machtigingen geven die Sallcon nodig heeft voor de uitvoer van de taken, bedoeld in artikel 9, eerste lid. Voornoemde mandaten, volmachten en machtigingen worden verleend in de dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in het derde lid.

  4. Het bestuur besluit slechts tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2003 Gemeente Deventer College van burgemeester en wethouders
01-01-2003 Gemeente Olst-Wijhe College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen voor het kwalitatief hoogwaardig en doelmatig uitvoeren of doen uitvoeren van de taken van de colleges op basis van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Sallcon
Alternatieve naam KonnecteD
Datum van oprichting 01-01-2003
Telefoon (0570) 67 95 00 (algemeen)
Internet https://www.konnected.nl (algemeen)
https://www.konnected.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@konnected.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.konnected.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?