Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-12-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-12-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-12-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dokwurk Dokkum
Hendoweg 26
9101 PC Dokkum
Postadres Postbus 110
9100 AC Dokkum

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân
Archiefzorgdrager Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân

Bevoegdheden

Artikel 3

 1. Het openbaar lichaam behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten op het gebied van gesubsidieerde arbeid en (onderdelen van) arbeidsintegratie en/of re-integratie. Het draagt zorg voor een zo doelmatige mogelijke uitvoering van taken en uitoefening van bevoegdheden op de voornoemde terreinen.

 2. In het kader van haar doelstelling heeft het openbaar lichaam in ieder geval tot taak het in dienst nemen van personen die op grond van de Wsw daarvoor in aanmerking komen, het aanbieden van passende arbeid, het beheer van wachtlijsten in het kader van de Wsw, en de bevordering van de re-integratie van arbeidsgehandicapten en de uitvoering van andere wettelijke voorschriften en regelingen op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en/of de arbeidsintegratie.

 3. Het Algemeen en het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam, ieder voor zover bevoegd, hebben voorts als taak de uitvoering van alle overige in de Wsw aan de gemeenten opgedragen taken, met uitzondering van het vaststellen van verordeningen met betrekking tot de uitvoering van de taken in het kader van de Wsw en daarmee samenhangende regelingen en wetten.

 4. Het openbaar lichaam kan tevens taken uitvoeren op het gebied van gesubsidieerde arbeid en arbeidsintegratie ten behoeve van andere, niet aan deze regeling deelnemende gemeenten. Hiertoe wordt een overeenkomst van opdracht afgesloten tussen het openbaar lichaam en de betreffende gemeente.

Artikel 4

 1. Ter verwezenlijking van de in artikel 3, eerste, tweede en derde lid van deze regeling genoemde belangen en taken dragen de Colleges, ieder voor zover bevoegd, hun bevoegdheden op grond van de Wsw en de daarmee samenhangende wetten en regelingen over aan het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam. Dit met uitzondering van het bepaalde in de verordeningen:

  1. Wachtlijstbeheer;

  2. Persoonsgebonden budgetten;

  3. Cliëntenparticipatie.

 2. Ter verwezenlijking van artikel 3, eerste, tweede en derde lid en artikel 4 lid 1, worden jaarlijks contractafspraken gemaakt tussen de Colleges en het Algemeen bestuur.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2011 Gemeente Dantumadiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Noardeast-Fryslân College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten op het gebied van gesubsidieerde arbeid en (onderdelen van) arbeidsintegratie en/of re-integratie. Het draagt zorg voor een zo doelmatige mogelijke uitvoering van taken en uitoefening van bevoegdheden op de voornoemde terreinen.

Grondslagen (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân
Alternatieve naam sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk
Datum van oprichting 01-07-2011
Telefoon (0519) 22 91 19 (algemeen)
Internet https://www.dokwurk.nl (algemeen)
https://www.dokwurk.nl/contactformulier (contact)
E-mail info@dokwurk.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.dokwurk.nl/contactformulier/

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?