Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gelders Archief, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-06-2024 Op 26-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Westervoortsedijk 67-d
6827 AT Arnhem
Gld
Postadres Westervoortsedijk 67-d
6827 AT Arnhem
Gld

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gelders Archief
Archiefzorgdrager Gelders Archief
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | cultureel erfgoed

Bevoegdheden

Aan het bestuur van het Gelders Archief zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de colleges en de Minister overgedragen:

a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 2 genoemde archiefbewaarplaatsen;

b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;

c. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

d. het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister en de colleges van de gemeenten over de taken en bevoegdheden, die door de Minister of de colleges van de gemeenten worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

e. het verrichten van door de Minister of de colleges opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
06-09-2002 Gemeente Arnhem College van burgemeester en wethouders
06-09-2002 Gemeente Renkum College van burgemeester en wethouders
06-09-2002 Gemeente Rheden College van burgemeester en wethouders
06-09-2002 Gemeente Rozendaal College van burgemeester en wethouders
06-09-2002 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister

Doel

Transparante overheid Voor een goede relatie tussen burger en bestuur is transparantie levensvoorwaarde. Toegankelijke en duurzaam opgeslagen informatie draagt daar in het bijzonder aan bij. Nu ook het Gelders Archief steeds recenter gevormde archieven beheert, groeit onze bijdrage aan een transparante overheid. Met toezicht en advisering ondersteunt het Gelders Archief zijn partners bij een goed dynamisch informatiebeheer en denkt en helpt het mee aan een open en transparante overheid.

Beschikbaar stellen van (historische) informatie Voor het verspreiden van kennis over het verleden van Gelderland is online dienstverlening op hetzelfde niveau als dienstverlening in onze studiezaal noodzakelijk. Een optimale toegankelijkheid van de collectie vraagt om een zo groot mogelijke digitale beschikbaarheid van de collectie. De opname van digitale archiefbescheiden bevordert deze online dienstverlening, evenals het digitaliseren van bescheiden op verzoek. Online aanwezigheid op verschillende platforms en kanalen vergroot de zichtbaarheid van het Gelders Archief en heeft een positieve invloed op hoe burgers, partners en andere belanghebbenden het Gelders Archief beleven.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gelders Archief
Datum van oprichting 06-09-2002
Telefoon (026) 352 16 00 (algemeen)
Internet https://www.geldersarchief.nl (algemeen)
https://www.geldersarchief.nl/over-ons/beleid/wet-open-overheid (WOO)
E-mail info@geldersarchief.nl (Algemeen)
woo@geldersarchief.nl (WOO verzoeken)
Contactpagina https://www.geldersarchief.nl/informatie/contact-tips
Sociale Media Geldersarchief (X)
Geldersarchiefarnhem (YouTube)
geldersarchief (Facebook)
geldersarchief (Instagram)
gelders-archief (LinkedIn)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?