Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 16-01-2016 tot 01-07-2024

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-06-2024 Op 15-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Locatie Carbon 6
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Limburg
Postadres Postbus 333
6400 AH Heerlen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap OZL
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Archiefzorgdrager het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Beleidsterreinen werk

Bevoegdheden

Artikel 6 Het Algemeen Bestuur

 1. Aan het algemeen bestuur worden alle bevoegdheden overgedragen die nodig zijn om de doelstelling als genoemd in artikel 2 te verwezenlijken, tenzij die bevoegdheden bij wet of bij deze Regeling aan een ander bestuursorgaan zijn toegekend/overgedragen.

 2. De portefeuillehouders sociale zaken en/of arbeidsmarktbeleid van de Gemeenten hebben qualitate qua zitting in het Algemeen Bestuur. De leden hebben zitting voor een tijdvak, gelijk aan dat van de zittingsduur van leden van de Colleges, met dien verstande dat zij in het Algemeen Bestuur zitting blijven houden tot aan het tijdstip dat (zijn of haar) opvolger zijn portefeuille heeft aanvaard en aanwijzing als lid van het Algemeen Bestuur heeft aanvaard.

 3. Het Algemeen Bestuur kiest uit zijn midden een Voorzitter en een plaatsvervangend Voorzitter.

 4. Hij/zij die ophoudt lid te zijn van het college van Burgemeester en wethouders, namens welke hij/zij lid is van het Algemeen Bestuur, houdt onverminderd het bepaalde in de laatste zijn van lid 2 van dit artikel, van rechtswege op lid te zijn van het Algemeen Bestuur.

 5. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met de hoedanigheid van Werknemer. Deze onverenigbaarheid bestaat eveneens ten aanzien van het Personeel.

Artikel 10 Bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur

 1. De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur volgen uit de Wet, deze Regeling of zijn door het Algemeen Bestuur overgedragen.

 2. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd:

  1. het voorbereiden van al hetgeen in het Algemeen Bestuur ter kennisneming, overweging en beslissing moet worden gebracht, alsmede het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur;

  2. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

 3. De bestuursorganen van deze Regeling kunnen bepalen op welke wijze verandering kan worden gebracht in de overgedragen bevoegdheden, met dien verstande dat niet kan worden besloten tot uitbreiding van de overgedragen bevoegdheden.

Artikel 14 Taken en bevoegdheden van de directeur/secretaris

 1. De directeur/secretaris staat het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de Voorzitter en de Bestuurscommissies terzijde.

 2. De directeur/secretaris is aanwezig tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en draagt zorg voor de notulering daarvan.

 3. Door de directeur/secretaris worden alle stukken die van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur uitgaan (mee-) ondertekend.

 4. De directeur/secretaris is belast met de leiding van de ambtelijke organisatie.

 5. De functie van directeur/secretaris is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
16-10-2010 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
16-10-2010 Gemeente Gulpen-Wittem College van burgemeester en wethouders
16-10-2010 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
16-10-2010 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
16-10-2010 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
16-10-2010 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
16-10-2010 Gemeente Vaals College van burgemeester en wethouders
16-10-2010 Gemeente Valkenburg aan de Geul College van burgemeester en wethouders
16-10-2010 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het Werkvoorzieningschap heeft tot doel:

 1. Het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.

 2. Uitvoering geven aan de door de deelnemende Gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Afkorting WOZL
Datum van oprichting 16-10-2010
Telefoon (045) 566 66 00 (algemeen)
Internet https://www.wozl.nl (algemeen)
E-mail info@wozl.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.wozl.nl/

Wijzigingsgeschiedenis (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?