Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 12-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-04-2024 Op 11-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bezoekadres Geleen
Markt 1A
6161 GE Geleen
Postadres Postbus 1183
6160 BD Geleen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Kredietbank Limburg
Archiefzorgdrager Kredietbank Limburg
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Hoofdstuk 5 De bevoegdheden en taken van het bestuur

Artikel 18

Aan het bestuur worden ten behoeve van de behartiging van de in artikel 3 lid 2 van de regeling vermelde taken dezelfde bevoegdheden overgedragen, welke de gemeentebesturen ter zake hebben.

§ 1 Het algemeen bestuur

Artikel 19

 1. Aan het algemeen bestuur behoort alle bevoegdheid, die niet bij of krachtens de regeling is opgedragen aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter.

 2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

§ 2 Het dagelijks bestuur

Artikel 20

Het dagelijks bestuur is bevoegd:

a. het dagelijks bestuur van Kredietbank Limburg te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet het algemeen bestuur hiermee is belast;

a. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;

b. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van Kredietbank Limburg;

c. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

d. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van Kredietbank Limburg te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 19, tweede lid;

e. te besluiten namens Kredietbank Limburg, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

f. tot het nemen van alle conservatoire maatregelen en het doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

§ 3 De voorzitter

Artikel 21

 1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur.

 2. Hij is belast met de uitvoering van de besluiten van het dagelijks bestuur.

 3. De voorzitter vertegenwoordigt Kredietbank Limburg in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
21-02-2005 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
21-02-2005 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
21-02-2005 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
21-02-2005 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
21-02-2005 Gemeente Maastricht College van burgemeester en wethouders
21-02-2005 Gemeente Sittard-Geleen College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regeling heeft tot doel:

  1. hulp te verlenen aan burgers die door hun schuldenlast in maatschappelijke problemen zijn of kunnen komen, door middel van schuldhulpverlening;

  2. hulp te verlenen aan burgers die zelf niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen, hetzij door middel van budgetbeheer, hetzij door middel van beschermingsbewind;

  3. het op een verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan krediet, door middel van sociale kredietverlening.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Kredietbank Limburg
Datum van oprichting 21-02-2005
Telefoon (088) 101 99 99 (algemeen)
Internet https://www.kredietbanklimburg.nl (algemeen)
E-mail info@kblb.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.kredietbanklimburg.nl/info/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?