Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Havenschap Groningen Seaports
Archiefzorgdrager Havenschap Groningen Seaports

Bevoegdheden

Artikel 4

4.1 De GR heeft ten doel:

 1. het vervullen van de publieke taken in verband met het nautisch beheer, de scheepvaart, de havens en de vaarwegen in het beheergebied;

 2. het bevorderen van de verdere ontwikkeling en het gebruik van de havens en de daarbij behorende industrieterreinen gelegen in de gemeente Delfzijl en van de Eemshaven en de daarbij behorende industrieterreinen gelegen in de gemeente Eemsmond, mede teneinde

 3. daardoor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de provincie Groningen te bevorderen.

4.2 Ter uitvoering van het in artikel 4.1 omschreven doel heeft de GR tot taak:

 1. het uitvoeren van alle op haar rustende publiekrechtelijke taken waaronder die welke verband houden met het nautisch beheer, voor zover verband houdende met de havens in het beheersgebied, voor zover die publiekrechtelijke taken niet, al dan niet rechtstreeks, aan (personen aangesteld bij) Groningen Seaports NV opgedragen mochten zijn of worden; en

 2. het oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen, in het bijzonder in Groningen Seaports NV, die als doelstelling heeft de exploitatie en het op privaatrechtelijke wijze (doen) uitvoeren van de ondernemingsgerichte activiteiten in de meest ruime zin van het woord van de in artikel 4.1 genoemde havens en daarbij behorende industrieterreinen.

 3. het bevorderen van de financiering van Groningen Seaports N.V., zolang het algemeen bestuur dat noodzakelijk acht.

4.3 Aan de GR zijn en worden hierbij, door de deelnemers, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, de bevoegdheden overgedragen, die zij hebben en die ter uitvoering van haar in artikel 4.2 onder 1 omschreven taken nodig zijn, in het bijzonder:

 1. de publiekrechtelijke bevoegdheden in verband met het nautisch beheer, de scheepvaart, de havens en de vaarwegen, voor zover berustend bij de deelnemers, zoals die op grond van de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wrakkenwet, het Loodsplichtbesluit 1995, het Voorschriftenbesluit Registerloodsen, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ), de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Waterstaatswet, de Havenbeveiligingswet en het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaart, alsmede andere regelingen de scheepvaart en scheepvaartladingen betreffende, en wel voor zover betrekking hebbende op het beheergebied; alsmede

 2. de bevoegdheid terzake (belasting)verordeningen te maken, ook voor zover op overtreding daarvan straf gesteld wordt; alsmede

 3. de bevoegdheid tot opleggen van heffingen of belastingen terzake de taken en/of bevoegdheden genoemd in artikel 4.3. onder 1

4.4 Tot de aan de GR overgedragen taken en bevoegdheden horen uitdrukkelijk niet die op grond van de Wegenwet en publiekrechtelijke taken en bevoegdheden in verband met de riolering en het baggeren.

4.5 Het algemeen bestuur kan, met instemming van de deelnemers, besluiten dat verandering wordt gebracht in de aan de GR overgedragen bevoegdheden, met dien verstande dat het algemeen bestuur niet kan besluiten tot uitbreiding van de overgedragen bevoegdheden. Van de instemming dienen de deelnemers vooraf schriftelijk blijk te geven.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
07-04-1989 Gemeente Delfzijl College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
07-04-1989 Provincie Groningen Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-2019 Gemeente Het Hogeland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

 1. het vervullen van de publieke taken in verband met het nautisch beheer, de scheepvaart, de havens en de vaarwegen in het beheergebied;

 2. het bevorderen van de verdere ontwikkeling en het gebruik van de havens en de daarbij behorende industrieterreinen gelegen in de gemeente Delfzijl en van de Eemshaven en de daarbij behorende industrieterreinen gelegen in de gemeente Eemsmond, mede teneinde

 3. daardoor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de provincie Groningen te bevorderen.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Havenschap Groningen Seaports
Datum van oprichting 07-04-1989

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.