Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 19-12-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-05-2024 Op 24-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl
Postadres Postbus 20004
9930 PA Delfzijl

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Havenschap Groningen Seaports
Archiefzorgdrager Havenschap Groningen Seaports
Beleidsterreinen economie,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
verkeer | scheepvaart

Bevoegdheden

Artikel 4

4.1 De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen om de volgende belangen te bevorderen;

a. de publieke taken in verband met het nautisch beheer, de scheepvaart, de havens en de vaarwegen in het beheersgebied; en

b. de economische ontwikkeling, de exploitatie van havens, wegen, werken, industrieterreinen en wateren binnen het beheersgebied, mede teneinde daardoor de bedrijvigheid en werkgelegenheid en duurzaamheid in de provincie Groningen te bevorderen.

4.2 De GR heeft tot taak;

 1. het vervullen van de publieke taken in verband met het nautisch beheer, de scheepvaart, de havens en de vaarwegen in het beheersgebied. De GR heeft deze taak opgedragen aan en laat dit uitvoeren door Groningen Seaports N.V. (hierna de NV); en

 2. voor deze NV, zolang dit naar het oordeel van de GR nodig is, garant staan voor door de NV te stellen zekerheden, alsmede

 3. overeenkomsten met haar aan te gaan die bijdragen aan de verwezenlijking van de statutaire doelstelling van de N.V..

4.3 Aan het bestuur van de GR zijn en worden hierbij, door de deelnemers, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, de bevoegdheden overgedragen, die zij hebben en die ter uitvoering van haar in artikel 4.2 omschreven taken nodig zijn, in het bijzonder:

a. de publiekrechtelijke bevoegdheden in verband met het nautisch beheer, de scheepvaart, de havens en de vaarwegen, voor zover berustend bij de deelnemers. Het betreft de bevoegdheden zoals die op grond van

 • de Scheepvaartverkeerswet,

 • het Binnenvaartpolitiereglement,

 • de Wrakkenwet, het Loodsplichtbesluit 1995,

 • het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren,

 • de Wet voorkoming verontreiniging door schepen,

 • de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ),

 • de Wet vervoer gevaarlijke stoffen,

 • de Waterstaatswet,

 • de Havenbeveiligingswet,

 • alsmede andere regelingen de scheepvaart en scheepvaartladingen betreffende, en wel voor zover betrekking hebbende op het beheersgebied; alsmede

b. de bevoegdheid ter zake (belasting)verordeningen te maken, ook voor zover op overtreding daarvan straf gesteld wordt; alsmede

c. de bevoegdheid om zo nodig de naleving van wet- en regelgeving, zoals deze onder meer zijn neergelegd in de Havenbeheersverordening - en het Havenreglement Groningen Seaports te verzekeren door de toepassing van bestuursdwang c.q. het opleggen van een last onder dwangsom, een en ander op voet van de Algemene wet bestuursrecht en voorts artikel 122 Provinciewet en artikel 125 Gemeentewet alsmede tot opleggen van heffingen of belastingen ter zake de taken en/of bevoegdheden genoemd in artikel 4.2. onder 1.

4.4 Tot de aan het bestuur van de GR overgedragen taken en bevoegdheden horen uitdrukkelijk niet die op grond van de Wegenwet en publiekrechtelijke taken en bevoegdheden in verband met de riolering en het baggeren.

4.5 Het algemeen bestuur kan met inachtneming van het gestelde in artikel 54 lid 1 onder a van de Wet en met instemming van de deelnemers, besluiten dat verandering wordt gebracht in de aan het bestuur van de GR overgedragen bevoegdheden, met dien verstande dat het algemeen bestuur niet kan besluiten tot uitbreiding van de overgedragen bevoegdheden. Van de instemming dienen de deelnemers vooraf schriftelijk blijk te geven.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
07-04-1989 Provincie Groningen Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-2019 Gemeente Het Hogeland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2021 Gemeente Eemsdelta College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen om de volgende belangen te bevorderen;

a. de publieke taken in verband met het nautisch beheer, de scheepvaart, de havens en de vaarwegen in het beheersgebied; en

b. de economische ontwikkeling, de exploitatie van havens, wegen, werken, industrieterreinen en wateren binnen het beheersgebied, mede teneinde daardoor de bedrijvigheid en werkgelegenheid en duurzaamheid in de provincie Groningen te bevorderen.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Havenschap Groningen Seaports
Datum van oprichting 07-04-1989
Telefoon (0596) 64 04 00 (algemeen)
06 10 94 58 23 (secretaris)
Internet https://www.groningen-seaports.com/groningen-seaports/organisatiestructuur (algemeen)
E-mail a.swart@groningen-seaports.com (secretaris)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?