Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdlocatie
Terborgseweg 106
7005 BC Doetinchem
Postadres Postbus 236
7000 AE Doetinchem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Archiefzorgdrager Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Bevoegdheden

Artikel 4: Taken

 1. Het algemeen bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn heeft als taak zorg te dragen voor de uitvoering van de taken van de colleges, als genoemd in de volgende wetten en alle regelgeving op landelijk niveau waarmee nadere uitwerking wordt gegeven aan deze wetten:

  1. De Wet sociale werkvoorziening;

  2. De Participatiewet; met uitzondering van de verlening van bijzondere bijstand, tenzij deze direct verband houdt met de kosten van levensonderhoud, zoals woonkostentoeslagen en bovenwettelijke aanvullingen op de bijstandsnorm en uitgezonderd de individuele inkomenstoeslag voor de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek;

  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  5. Wet inburgering, en

  6. Artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, met uitzondering van medisch geïndiceerden.

 2. Ter uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, dragen de colleges de bevoegdheden van de colleges, genoemd in de wetten, in het eerste lid onder a tot en met f, over aan het algemeen bestuur.

 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, geldt dat het college van Montferland alleen de taken en bevoegdheden uit de Wet sociale werkvoorziening, als bedoeld in het eerste lid, onder a, overdraagt.

 4. De colleges kunnen ten aanzien van de overgedragen bevoegdheden, bedoeld in het tweede lid, beleidsregels geven overeenkomstig artikel 4:81, eerste lid, en artikel 10:16 , eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 5. Met het oog op de uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, kunnen de gemeenten aan de Uitvoeringsorganisatie Laborijn opdrachten voor dienstverlening verlenen. Die opdrachten worden door de Uitvoeringsorganisatie Laborijn uitgevoerd met inzet van doelgroepen onder de Participatiewet.

 6. De colleges kunnen ook andere taken opdragen aan het bestuur, voor zover het algemeen bestuur daar mee instemt met gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, waarbij de leden die zijn aangewezen door de colleges van Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek voor het voorstel hebben gestemd.

 7. Gemeenten kunnen met de Uitvoeringsorganisatie Laborijn overeenkomsten sluiten ten aanzien van de taken bedoeld in het eerste, vierde en vijfde lid.

 8. Het dagelijks bestuur stelt, gehoord hebbende het algemeen bestuur, een dienstverleningshandvest vast voor de taken bedoeld in het eerste, vierde en vijfde lid.

 9. Het dagelijks bestuur stelt een model overeenkomst vast ten behoeve van de overeenkomsten bedoeld in het zesde lid.

 10. De Uitvoeringsorganisatie Laborijn kan ook diensten verlenen aan andere organen dan de colleges of rechtspersonen dan de gemeenten, met dien verstande dat de Uitvoeringsorganisatie Laborijn ten minste tachtig procent van zijn werkzaamheden uitsluitend ten aanzien van de gemeenten verricht. Het algemeen bestuur beslist met betrekking tot dienstverlening aan derden.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Gemeente Doetinchem College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Montferland College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Oude IJsselstreek College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Aalten College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling wordt getroffen om zorg te dragen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken van de colleges op het brede terrein van het sociaal domein waaronder de arbeidsparticipatie, arbeidsondersteuning en bijstand.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Alternatieve naam Laborijn
Afkorting Laborijn
Datum van oprichting 01-01-2016
Telefoon (0314) 37 25 00 (algemeen)
(0314) 65 46 54 (inkomen en participatie)
Internet https://www.laborijn.nl (algemeen)
https://formulieren.laborijn.nl/formulier/nl-NL/Laborijn/scContactformulierL.aspx/fContactformulierL (contact)
E-mail contact@laborijn.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.laborijn.nl/laborijn/contact-en-locaties_45354/

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?