Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling WSD

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-02-2024 Op 05-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 173
5280 AD Boxtel
Bezoekadres Schouwrooij 20

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling WSD
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder WSD
Archiefzorgdrager WSD
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen,
werk | arbeidsomstandigheden

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

Aan het bestuur van het schap worden de bevoegdheden van regeling en bestuur van de colleges en raden van de deelnemende gemeenten uit de Wsw overgedragen ter verwezenlijking van de in artikel 3 genoemde doelstelling.

Artikel 17 Verdeling van de bevoegdheden

Ten aanzien van de bevoegdheden en de verdeling van de bevoegdheden van het bestuur van het schap zijn van overeenkomstige toepassing de regels welke bij of krachtens de Wsw zijn gesteld voor de verdeling van de bevoegdheden van de gemeenten over de gemeentelijke bestuurorganen, tenzij daarvan bij of krachtens de Wet is afgeweken.

Artikel 18 Algemeen bestuur, afbakening en bevoegdheden

  1. Alle taken en bevoegdheden in het kader van deze regeling, die niet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur.

  2. Het algemeen bestuur besluit slechts tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen belang. Het besluit wordt niet genomen dan raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Artikel 21 Dagelijks bestuur

Aan het dagelijks bestuur komen in ieder geval de dagelijkse leiding en uitvoering van zaken toe, alsmede het houden van toezicht op al wat het schap aangaat. Hiertoe behoort onder meer:

a. het voorbereiden van al hetgeen in het algemeen bestuur ter overweging en beslissing moet worden gebracht;

b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

c. het beheer der activa en passiva van het schap;

d. de zorg, voor zover deze van het dagelijks bestuur afhangt, voor de administratieve organisatie, de financiële administratie en de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

e. het besluiten om namens het schap, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

f. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en bezit;

g. het houden van toezicht op al hetgeen de uitvoering van de Wsw aangaat;

h. het vaststellen van regels over de ambtelijke organisatie van het schap;

i. het benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren;

j. het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het schap, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 18, tweede lid;

k. het samenwerken met uitvoeringsinstanties en de Arbeidsvoorzieningsorganisaties als bedoeld in artikel 4 van de Wsw;

l. het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 7 van de Wsw;

m. het aanvragen van (her) indicatiebeschikkingen als bedoeld in artikel 11 van de Wsw, en

n. het voorstaan van belangen van het schap.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2002 Gemeente Best College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Boxtel College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Haaren College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Oirschot College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Oisterwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Sint-Michielsgestel College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Son en Breugel College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Vught College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Meierijstad College van burgemeester en wethouders

Doel

Het schap heeft tot doel de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Ter realisering van deze doelstelling draagt het schap er onder meer zorg voor dat zij aan zoveel mogelijk ingezetenen, die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking tot de doelgroep behoren, een dienstbetrekking aanbiedt voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden. Het schap heeft mede ten doel andere vormen van gesubsidieerde arbeid uit te voeren dan wel te doen uitvoeren. Het algemeen bestuur van WSD kan hiertoe een of meerdere privaatrechtelijke rechtspersonen oprichten, overeenkomstig artikel 18, tweede lid.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan WSD
Alternatieve naam Werkvoorzieningsschap De Dommel
Afkorting WSD
Datum van oprichting 01-01-2002
Telefoon (0411) 65 01 11 (algemeen)
Internet https://www.wsd-groep.nl (algemeen)
https://www.wsd-groep.nl/contact.html (contact)
E-mail info@wsd-groep.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?