Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdstraat 115
2181 EC Hillegom
Postadres Postbus 32
2180 AA Hillegom

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkorganisatie HLT Samen
Archiefzorgdrager Werkorganisatie HLT Samen

Bevoegdheden

Artikel 5 Algemene bevoegdheidstoedeling

  1. Voor zover van delegatie sprake is, is dat in deze regeling vervat.

  2. De colleges kunnen andere bevoegdheden die hun bij of krachtens de wet zijn toegekend mandateren aan het bestuur, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 4. Het bestuur stelt daartoe model mandaatbesluiten vast.

  3. De colleges dragen tevens zorg voor benodigde volmachten en machtigingen die de werkorganisatie nodig heeft voor het kunnen functioneren als gefuseerde ambtelijke organisatie en het uitvoeren van hiermee samenhangende taken.

  4. Ondermandaat is toegestaan, tenzij dat uitdrukkelijk is voorbehouden.

  5. Er wordt een register bijgehouden van de overeenkomstig het tweede en vierde lid (onder)gemandateerde bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2017 Gemeente Hillegom College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Lisse College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Teylingen College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ten behoeve van het bewerkstelligen van een krachtige en professionele uitvoering door de werkorganisatie van de door de gemeenten opgedragen taken. Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de ‘klanten’ van de gemeenten: inwoners, bedrijven en instellingen.

De werkorganisatie is ‘dienstbaar’ aan de drie autonome gemeentebesturen en maakt een zelfstandige beleidskoers voor de drie individuele gemeentebesturen mogelijk.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkorganisatie HLT Samen
Alternatieve naam HLT Samen
Datum van oprichting 01-01-2017
Telefoon 14 0252 (algemeen)
E-mail info@hltsamen.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?