Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 14-01-2016 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 10-09-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 24-01-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 10-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Overcingellaan 15
9401 LA Assen
Postadres Postbus 426
9400 AK Assen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeentelijke Kredietbank Drenthe

Bevoegdheden

Artikel 5. Bevoegdheden

Met betrekking tot de behartiging van de in artikel 4 genoemde doelstelling en taken behoren aan de bank de volgende bevoegdheden:

 1. Krediettransacties binnen de wet Fido gegeven kaders:

  1. geldkrediet zoals omschreven in artikel 1 sub d WCK.

  2. doorlopend krediet zoals omschreven in artikel 1 sub f WCK

  3. geldleningen als bedoeld in de artikelen 48 en 49 WWB, waarbij de gemeenten van betrokken ingezetenen al dan niet als borg optreden.

 2. Schuldenregeling:

  1. schuldbemiddeling op grond van artikel 47 en 48 WCK.

  2. verstrekken van een saneringskrediet, een geldkrediet als bedoeld onder dit artikel lid 1 sub a, waarmee de totale schuldenlast van verzoeker wordt afgekocht op basis van een percentage van deze totale schuldenlast.

  3. het tot stand brengen en uitvoeren van regelingen met betrekking tot een bestaande schuldenlast van een natuurlijke persoon.

 3. Budgetbeheer:

  1. het aanbieden van een dienstenpakket dat bestaat uit de mogelijkheid tot het openen van een budgetbeheerrekening, van waaruit de bank, in naam en voor rekening van de rekeninghouder betalingen verricht;

  2. het op verzoek van burgemeester en wethouders verrichten van de betalingen als bedoeld in artikel 57 van de WWB;

 4. Verklaringen op grond van de Fw:

  Uitvoering geven aan het bepaald in artikel 285 van de Fw. Het in rekening brengen van de kosten voor dienstverlening die door de tussenkomst van gemeenten aan klanten van de bank is verleend, vindt middels declaratie plaats.

 5. Bewindvoering en curatele op grond van de Fw:

  Het aan rechtbanken beschikbaar stellen van in dienst van de bank zijnde bewindvoerders en curatoren en het, voor zover de functie daartoe aanleiding geeft, overdragen van de zeggenschap over deze werknemers aan deze gerechten, ten behoeve van de uitvoering van de relevante bepalingen uit de Faillissementswet (wettelijke schuldsanering);

 6. Bewindvoering op grond van BW:

  Het aan kantongerechten beschikbaar stellen van in dienst van de bank zijnde bewindvoerders en het, voor zover de functie daartoe aanleiding geeft, overdragen van de zeggenschap over deze werknemers aan deze gerechten, ten behoeve van de uitvoering van de relevante bepalingen uit Titel 19, boek 1 BW, Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen;

 7. Preventie:

  1. Bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van problematische schuldsituaties;

  2. Geven van voorlichting en advies met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen en aandachtsgebieden waarop de bank zicht krachtens haar doelstelling beweegt.

 8. En voor het overige het verrichten van diensten alsmede alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, waaronder in ieder geval het, al dan niet kosteloos, op verzoek van een of meer gemeenten of derden verstrekken van informatie of advies ter zake van die aandachtsgebieden waarop de bank zich krachtens haar doelstelling beweegt, dan wel het aan verzoeker ter beschikking stellen van bij de bank aanwezige expertise.

 9. De kosten van de dienstverlening en activiteiten van de bank worden op basis van een uitvoeringsovereenkomst in rekening gebracht bij desbetreffende gemeenten en/of overige opdrachtgevers. Bij dienstverlening en activiteiten voor niet deelnemende gemeenten of andere opdrachtgevers wordt een risico-opslagpercentage in rekening gebracht.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1953 Gemeente Assen College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Hoogeveen College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Meppel College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De bank is een gemeentelijke kredietbank als bedoeld in artikel 1 WFT en heeft tot doel, met in- achtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, om een, zowel vanuit bedrijfseconomische alsook maatschappelijke optiek bezien, verantwoord pakket van, al dan niet, financiële dienstverlening aan te bieden aan, in het bijzonder, de ingezetenen van het werkgebied van de bank, alsmede het zorgdragen voor een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de bank.

 2. De bank heeft eveneens tot doel:

  1. het op sociaal/maatschappelijk en zakelijk verantwoorde wijze verstrekken van krediet aan hen die op de diensten van de bank zijn aangewezenen bevorderen van het sociaal/maatschappelijk en zakelijk verantwoorde verstrekken van krediet in algemene zin;

  2. het uitvoeren van de publieke taak zoals deze voor de gemeentelijke kredietbanken onder meer is vastgelegd in de Wet Fido en de daarop gebaseerde besluiten;

  3. het bevorderen van maatregelen (op lokaal niveau) ter voorkoming van problematische schuldsituaties en andere financiële misstanden;

  4. het bevorderen van een oplossingsgerichte werkwijze en activiteiten op het terrein van Schuldhulpverlening;

  5. het bieden van hulp aan cliënten die in financiële moeilijkheden zijn geraakt of dreigen te geraken, daaronder begrepen het actief geven van voorlichting;

  6. het verlenen van financiële diensten en het bevorderen daarvan, alsmede alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijke Kredietbank Drenthe
Afkorting GKB
Datum van oprichting 01-01-1953
Telefoon (0592) 36 60 99 (algemeen)
Internet https://www.degkb.nl (algemeen)
E-mail info@degkb.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.degkb.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?