Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 28-12-2017 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 25-06-2021 Op 19-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Locatie Carbon 6
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Limburg
Postadres Postbus 330
6400 AH Heerlen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad)
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder het Werkgeversservicepunt Parkstad
Archiefzorgdrager het Werkgeversservicepunt Parkstad
Beleidsterreinen werk

Bevoegdheden

Artikel 6 Het Algemeen Bestuur

 1. Aan het Algemeen Bestuur worden alle bevoegdheden overgedragen die nodig zijn om de doelstelling als genoemd in artikel 2a te verwezenlijken, tenzij die bevoegdheden bij wet of bij deze Regeling aan een ander bestuursorgaan zijn toegekend/overgedragen.

 2. De portefeuillehouders sociale zaken en/of arbeidsmarktbeleid van de Gemeenten hebben qualitate qua zitting in het Algemeen Bestuur. De leden hebben zitting voor een tijdvak, gelijk aan dat van de zittingsduur van leden van de Colleges, met dien verstande dat zij in het Algemeen Bestuur zitting blijven houden tot aan het tijdstip dat (zijn of haar) opvolger zijn portefeuille heeft aanvaard en aanwijzing als lid van het Algemeen Bestuur heeft aanvaard. Dit lid is van overeenkomstige toepassing bij het samengaan van gemeenten ingevolge de Wet ARHI.

 3. Het Algemeen Bestuur kiest uit zijn midden een Voorzitter en een plaatsvervangend Voorzitter.

 4. Hij/zij die ophoudt lid te zijn van het College van Burgemeester en Wethouders, namens welke hij/zij lid is van het Algemeen Bestuur, houdt onverminderd het bepaalde in de laatste zin van lid 2 van dit artikel, van rechtswege op lid te zijn van het Algemeen Bestuur.

 5. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met de hoedanigheid van Personeel.

Artikel 10 Bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur

 1. De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur volgen uit de Wet, deze Regeling of zijn door het Algemeen Bestuur overgedragen.

 2. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd:

A. het voorbereiden van al hetgeen in het Algemeen Bestuur ter kennisneming, overweging en beslissing moet worden gebracht, alsmede het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur;

B. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

3.3. De bestuursorganen van deze Regeling kunnen bepalen op welke wijze verandering kan worden gebracht in de overgedragen bevoegdheden, met dien verstande dat niet kan worden besloten tot uitbreiding van de overgedragen bevoegdheden.

Artikel 14 Taken en bevoegdheden van de directeur/secretaris

 1. De directeur/secretaris staat het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de Voorzitter en de Bestuurscommissies terzijde.

 2. De directeur/secretaris is aanwezig tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en draagt zorg voor de notulering daarvan.

 3. Door de directeur/secretaris worden alle stukken die van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur uitgaan (mee-) ondertekend.

 4. De directeur/secretaris is belast met de leiding van de ambtelijke organisatie.

 5. De functie van directeur/secretaris is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
28-12-2017 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
28-12-2017 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
28-12-2017 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
28-12-2017 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
28-12-2017 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
28-12-2017 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het Werkgeversservicepunt dient te voorzien in passende werkgelegenheid – zijnde werkplekken bij derden of werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Wsw en in arbeidsrevalidatie van personen die door de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg dan wel individuele deelnemende gemeenten aan die regeling of sociale diensten aan haar worden toevertrouwd en eventueel tijdelijk worden gedetacheerd. In het licht van het vorenstaande heeft het Werkgeversservicepunt tot doel:

 1. Het invulling geven aan de aan Gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid.

 2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hoge participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid.

 3. Het mede in het licht van vorenstaande leden, zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de deelnemende gemeenten gevormde regio.

 4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan het Werkgeversservicepunt Parkstad
Alternatieve naam WSP Parkstad
Afkorting WSP
Datum van oprichting 28-12-2017
Telefoon (045) 566 66 00 (algemeen)
Internet https://www.wspparkstad.nl (algemeen)
https://www.wspparkstad.nl/contact (contact)
E-mail info@wspparkstad.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.wspparkstad.nl/
https://www.wspparkstad.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?