Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Westlandseweg 1
3144 CZ Maassluis
Postadres Postbus 234
3140 AE Maassluis

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Rogplus
Archiefzorgdrager Rogplus

Bevoegdheden

Artikel 4 Overdracht van taken en bevoegdheden

  1. De colleges dragen aan het gemeenschappelijk orgaan al hun op grond van de Verordening zoals vermeld in artikel 1, onder l van deze regeling, toekomende taken en bevoegdheden over.

  2. Tot de bevoegdheden zoals vermeld in het voorgaande lid worden ook gerekend het behandelen van en beslissen op bezwaarschriften en het voorbereiden en vaststellen van beleid aangaande de uitvoering van de overgedragen taken en bevoegdheden.

  3. Indien er sprake is van opdracht dan wel overdracht van overige taken en bevoegdheden, zoals bedoeld in het voorgaande artikel, gebeurt dat bij afzonderlijk collegebesluit. Deze besluiten worden als bijlage aan deze regeling gehecht.

  4. Een college kan de besluiten, zoals vermeld in het voorgaande lid, nemen op een zelf te bepalen prioriteit en tijdstip.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1994 Gemeente Maassluis College van burgemeester en wethouders
01-01-1994 Gemeente Schiedam College van burgemeester en wethouders
01-01-1994 Gemeente Vlaardingen College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling is door de colleges getroffen voor een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering van in ieder geval de maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo2015, dan wel voor andere taken in het sociaal domein die de deelnemende colleges, met toestemming van de raden, aan het gemeenschappelijk orgaan op- dan wel overdragen.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Rogplus
Datum van oprichting 01-01-1994
Telefoon (010) 870 11 11 (algemeen)
Internet https://www.rogplus.nl (algemeen)
E-mail info@rogplus.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rogplus.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?