Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 08-02-2017 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 28-03-2022 Op 07-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-03-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Jansstraat 40
2011 RX Haarlem
Postadres Postbus 3006
2001 DA Haarlem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Noord-Hollands Archief
Archiefzorgdrager Noord-Hollands Archief

Bevoegdheden

Artikel 2b Bevoegdheden bestuur

Aan het bestuur van het Noord-Hollands Archief zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de colleges en de Minister overgedragen:

a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 2 genoemde archiefbewaarplaatsen;

b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;

c. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

d. het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister en de colleges van de gemeenten over de taken en bevoegdheden, die door de Minister of de colleges van de gemeenten worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

e. het verrichten van door de Minister of de colleges opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
08-02-2017 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
08-02-2017 Gemeente Velsen College van burgemeester en wethouders
08-02-2017 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister

Doel

  1. De regeling wordt getroffen met het doel de belangen van de Minister en de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen. Het Noord-Hollands Archief is mede ingesteld met het doel diensten aan derden te leveren ten aanzien van het beheer van archiefbescheiden en collecties.

  2. Het Noord-Hollands Archief voert bij de behartiging van de belangen, bedoeld in het eerste lid, het archiefbeleid en het cultuurbeleid van de Minister en de gemeenten mede uit.

  3. De Minister en de gemeenten kunnen gezamenlijk algemene aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop het Noord-Hollands Archief de belangen, bedoeld in het eerste lid, behartigt.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Noord-Hollands Archief
Afkorting NHA
Datum van oprichting 08-02-2017
Telefoon (023) 517 27 00 (algemeen)
Internet https://noord-hollandsarchief.nl (algemeen)
E-mail info@noord-hollandsarchief.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?