Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling MER

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling MER
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Servicecentrum MER
Archiefzorgdrager Servicecentrum MER

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

  1. Gemeenschappelijke regeling MER verricht alle uitvoerende taken en verzorgt of ondersteunt het operationeel beleid van Gemeenschappelijke regeling MER en/of de deelnemende gemeenten op de taakvelden back office dienstverlening en bedrijfsvoering. Ter uitvoering hiervan zijn de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten bevoegd om taken en bevoegdheden over te dragen aan Gemeenschappelijke regeling MER.

  2. Voorts is Gemeenschappelijke regeling MER belast met:

    1. Het opstellen van verweerschriften tegen bezwaar- en beroepschriften. Het beslissen op bezwaarschriften voor zover het betrekking heeft op het werkgebied van Gemeenschappelijke regeling MER vindt plaats door de afzonderlijke colleges van de deelnemende gemeenten.

    2. Afhandeling van klachten voor zover deze betrekking hebben op Gemeenschappelijke regeling MER.

    3. Registratie, afhandeling, voortgangsbewaking en archivering ten aanzien van (digitale)aanvragen, verzoeken, correspondentie en overige post ten aanzien van de werkzaamheden voortvloeiende uit de taken en bevoegdheden. Gemeenschappelijke regeling MER draagt zorg en is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de taken genoemd onder het eerste en tweede lid en doet daartoe voorstellen aan de colleges of als de gemeenteraden de beslissingsbevoegdheid hebben, via de colleges aan de gemeenteraden.

  3. De specificatie en wijze van uitvoering van de taken en bevoegdheden als genoemd in het eerste lid en de daaraan verbonden kosten per deelnemer worden in 'Jaarwerkplannen', ex artikel 18 van deze regeling, tussen ieder van de deelnemers en het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke regeling MER vastgelegd in een (deel)overeenkomst van opdracht.

  4. Het Algemeen Bestuur kan besluiten dat Gemeenschappelijke Regeling MER, bij samenwerkingsovereenkomst en onder door hem te stellen voorwaarden, één van de in het eerste lid genoemde taken verricht ten behoeve van andere instanties of van buiten het verzorgingsgebied van deze regeling gelegen gemeenten die daartoe een verzoek doen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
15-10-2012 Gemeente Echt-Susteren College van burgemeester en wethouders
15-10-2012 Gemeente Maasgouw College van burgemeester en wethouders
15-10-2012 Gemeente Roerdalen College van burgemeester en wethouders

Doel

Gemeenschappelijke Regeling MER behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemende gemeenten op back office dienstverlening en de bedrijfsvoering. De deelnemende gemeenten werken daarbij vooralsnog samen op het gebied van Omgevingsrecht, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetgeving. De gemeenten hebben de intentie om de samenwerking naar meer terreinen uit te breiden.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Servicecentrum MER
Datum van oprichting 15-10-2012

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.