Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-06-2022 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-06-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwe Markt 55
6101 CV Echt
Postadres Postbus 450
6100 AL Echt

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Servicecentrum MER
Archiefzorgdrager Servicecentrum MER

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

  1. Het Servicecentrum MER verricht alle uitvoerende taken en verzorgt of ondersteunt het operationeel beleid van het Servicecentrum MER en/of de deelnemende gemeenten op de taakvelden Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

  2. Ter uitvoering mandateren de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten taken en bevoegdheden over aan (de bestuursorganen van) het Servicecentrum MER.

  3. Voorts is het Servicecentrum MER belast met:

    1. Het opstellen van verweerschriften tegen bezwaar- en beroepschriften. Het beslissen op bezwaarschriften voor zover het betrekking heeft op het werkgebied van het Servicecentrum MER vindt plaats door de afzonderlijke colleges van de deelnemende gemeenten.

    2. Afhandeling van klachten voor zover deze betrekking hebben op het Servicecentrum MER.

  4. De specificatie van de taken en bevoegdheden als genoemd in het eerste lid en de daaraan verbonden kosten per deelnemer worden in 'Uitvoeringsprogramma’s', tussen de deelnemende gemeente en het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER vastgelegd.

  5. Het Dagelijks Bestuur kan besluiten dat het Servicecentrum MER, bij samenwerkingsovereenkomst en onder door hem te stellen voorwaarden, één van de in het eerste lid genoemde taken verricht ten behoeve van andere instanties of van buiten het verzorgingsgebied van deze regeling gelegen gemeenten die daartoe een verzoek doen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
15-10-2012 Gemeente Echt-Susteren College van burgemeester en wethouders
15-10-2012 Gemeente Maasgouw College van burgemeester en wethouders
15-10-2012 Gemeente Roerdalen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het Servicecentrum MER behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemende gemeenten op de taakvelden Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Servicecentrum MER
Datum van oprichting 15-10-2012
Telefoon (0475) 25 57 58 (algemeen)
(0475) 25 57 42 (2e CP mits 1 afw)
Internet https://www.echt-susteren.nl/servicecentrum-mer (algemeen)
E-mail sandra.smeets@servicecentrum-mer.nl (algemeen)
anne-marie.rooskens@servicecentrum-mer.nl (2e CP mits 1 afw)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?