Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2016

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadskantoor Utrecht
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Postadres Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2016
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht

Bevoegdheden

Artikel 29: Bevoegdheden

Het bestuur van het samenwerkingsverband is bevoegd tot regeling en bestuur ter behartiging van die belangen die aan het samenwerkingsverband zijn opgedragen.

Artikel 30: Overdracht bevoegdheden

 1. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden draagt aan het bestuur van het samenwerkingsverband de bevoegdheid tot heffing en invordering van alle door het algemeen bestuur van het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ingestelde waterschapsbelastingen over, voor zover deze waterschapsbelastingen later niet zijn opgeheven.

 2. De colleges van de deelnemende gemeenten dragen aan het bestuur van samenwerkingsverband over de bevoegdheid tot heffing en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

  1. de onroerende-zaakbelasting, bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet;

  2. de forensenbelasting, bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet;

  3. de toeristenbelasting, bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet;

  4. de hondenbelasting, bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet;

  5. de precariobelasting, bedoeld in artikel 228 van de Gemeentewet;

  6. de rioolheffing, bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet;

  7. reinigingsrechten geheven krachtens artikel 229, eerste lid onder a en b, van de Gemeentewet;

  8. e vermakelijkhedenretributie, bedoeld in artikel 229, eerste lid onder c, van de Gemeentewet;

  9. de BIZ-bijdrage, bedoeld in artikel 1 van de Experimentenwet BI-zones, of bedoeld in artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringzones;

  10. de afvalstoffenheffing, bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en

  11. de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, bedoeld in artikel 221 van de Gemeentewet

 3. De colleges van de deelnemende gemeenten dragen aan het samenwerkingsverband over de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 31: Additionele overdracht

 1. Het college van een deelnemende gemeente kan de bevoegdheid tot heffing en invordering van andere gemeentelijke belastingen dan bedoeld in artikel 30 overdragen aan het samenwerkingsverband.

 2. Het college van een deelnemende gemeente kan taken en bevoegdheden in het kader van basisadministraties of basisregistraties overdragen aan het samenwerkingsverband.

 3. Het bestuur neemt hetgeen dat op grond van de vorige leden is overgedragen, op in een register bij de gemeenschappelijke regeling en zendt deze ter kennisname aan de colleges en aan gedeputeerde staten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 26, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2012 Gemeente De Bilt College van burgemeester en wethouders
01-12-2012 Gemeente Utrecht College van burgemeester en wethouders
01-12-2012 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Dagelijks bestuur
01-02-2015 Gemeente Bunnik College van burgemeester en wethouders
01-02-2015 Gemeente Houten College van burgemeester en wethouders
01-02-2015 Gemeente Lopik College van burgemeester en wethouders
01-02-2015 Gemeente Nieuwegein College van burgemeester en wethouders
01-02-2015 Gemeente Zeist College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Utrechtse Heuvelrug College van burgemeester en wethouders

Doel

In het kader van deze regeling worden de belangen van de deelnemers behartigd, elk voor zover het hun grondgebied en hun belangen betreft, op het gebied van:

a. de heffing en invordering van belastingen;

b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens op basis van die wet en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, en

c. basisadministraties en basisregistraties.

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
Afkorting BghU
Datum van oprichting 01-12-2012
Telefoon (088) 064 02 00 (algemeen)
Internet https://bghu.nl (algemeen)
E-mail https://bghu.nl/contact (contactpagina)
Contactpagina https://bghu.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?