Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-11-2021 Op 13-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-11-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede
Noord-Holland
Postadres Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Contactgegevens

Telefoon 14 023 (gemeente Heemstede)
Internet http://www.heemstede.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heemstede.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Heemstede
Archiefzorgdrager Gemeente Heemstede

Bevoegdheden

Artikel 2 Doel en reikwijdte van de regeling

  1. De Regeling wordt getroffen ter behartiging van het belang van een goede uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van werk, inkomen en zorg.

  2. De Uitvoeringsorganisatie wordt belast met:

a. Beleidsadvisering: op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004, Sociale Werkvoorziening, bijzondere bijstand en minimabeleid, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening).

b. Uitvoerende taken: I. op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004, bijzondere bijstand en minimabeleid); II. Wet inburgering III. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening IV. Wmo-loket Bloemendaal; V. Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

c. De backofficetaken voor de WMO 2015 en de Jeugdwet zoals opgenomen in het jaarplan.

d. Het leveren van een personele bijdrage ten behoeve van het WMO-loket van de gemeente Heemstede conform de afspraken in het jaarplan.

e. De uitvoering van andere wetten, besluiten en regelingen op het gebied van werk en inkomen waarvan de uitvoering aan de Gemeenten is of wordt opgedragen.

  1. In afwijking van het bepaalde in lid 2 onder e kunnen de Gemeenten besluiten om de uitvoering van wetten, besluiten en regelingen op het gebied van werk en inkomen, die in werking treden na het aangaan van deze Regeling, niet onder te brengen bij de Uitvoeringsorganisatie.

Artikel 5 Beleid

De Uitvoeringsorganisatie verzorgt de beleidsvoorbereiding voor de in artikel 2, lid 2, onderdeel a vermelde regelgeving. De bevoegdheid tot het vaststellen van beleid blijft bij de deelnemende Gemeenten.

Artikel 6 Jaarplan en verantwoordingsinformatie

  1. Op voorstel van het hoofd van de Uitvoeringsorganisatie stelt het portefeuillehoudersoverleg een Jaarplan vast.

  2. Vaststelling van het Jaarplan vindt plaats vóór 31 december van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop het plan betrekking heeft.

  3. Op basis van het Jaarplan levert het hoofd van de Uitvoeringsorganisatie verantwoordingsinformatie aan de afdelingen Welzijn van de deelnemende Gemeenten.

  4. De Uitvoeringsorganisatie levert aan de deelnemende gemeenten: de rekening van de GR; de begroting, de voorjaarsnota en najaarsnota van de GR (m.u.v. WMO en Jeugdwet) en de periodieke financiële overzichten WMO en Jeugdwet. Er vindt intergemeentelijk afstemming plaats over het moment van levering.

  5. De Uitvoeringsorganisatie levert aan de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten: periodiek een inzage in de budgetontwikkelingen van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulp.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2009 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders

Doel

De Regeling wordt getroffen ter behartiging van het belang van een goede uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Grondslagen (18)

Instellingsbesluiten (7)

Wettelijke grondslagen (11)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?