Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling “Participatiebedrijf KempenPlus”

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Raambrug 8
5531 AG Bladel
Postadres Postbus 10
5530 AA Bladel

Algemene informatie

Citeertitel Bedrijfsvoeringsorganisatie Participatiebedrijf KempenPlus
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Participatiebedrijf KempenPlus
Archiefzorgdrager Participatiebedrijf KempenPlus

Bevoegdheden

Artikel 5

 1. Het Participatiebedrijf heeft tot doel het behartigen van het gemeenschappelijk en afzonderlijk belang van de deelnemende gemeenten en de colleges op het gebied van:

  1. de sociale werkvoorziening ingevolge de WSW;

  2. werk en inkomen ingevolge de Pw met uitzondering van de bijzondere bijstand;

  3. de IOAW;

  4. de IOAZ

  5. de Bbz,

  6. alsmede de hiervoor opgebouwde infrastructuur in te zetten voor re-integratiedoeleinden.

 2. Daartoe dragen de colleges van de deelnemende gemeenten hun bevoegdheden, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het in lid 1 genoemde belang, over aan het bestuur van het Participatiebedrijf, te weten:

  1. De volledige uitvoering van de in het eerste lid genoemde wetten, daarop gebaseerde onderliggende landelijke regelgeving en gemeentelijke regelingen en van de daaruit voortvloeiende voorschriften, voor zover die uitvoering aan de colleges is opgedragen, alsmede van het beleid van de deelnemende gemeenten op het gebied van de in het eerst lid genoemde regelgeving.

  2. Het oprichten, exploiteren en in stand houden van bedrijven voor industriële, cultuurtechnische, administratieve werkzaamheden, detacheringen en traject-begeleiding, welke zoveel mogelijk zijn gericht op het behouden dan wel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de werknemer mede met het oog op het kunnen verrichten van arbeid onder normale omstandigheden.

 3. De aan de colleges toekomende bevoegdheden om beleidsregels vast te stellen worden niet overgedragen.

 4. Het bestuur draagt zorg voor het nemen van besluiten op bezwaar en het instellen van en voeren van procedures in (hoger) beroep op grond van de regelgeving als genoemd in het eerste lid.

 5. Het bestuur draagt zorg en is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding van de taken genoemd in dit artikel en doet daartoe voorstellen aan de colleges, of als de raden de beslissingsbevoegdheid hebben, via de colleges aan de raden.

 6. Het bestuur kan binnen het kader van het in lid 1 omschreven doel één of meerdere privaatrechtelijke rechtspersonen oprichten.

 7. De colleges verplichten zich tot het medewerken aan het vinden van voldoende en geëigende werkzaamheden voor de Wsw medewerkers.

 8. Voor zover de diensten vallen binnen het kader van de in dit artikel genoemde taken, is het Participatiebedrijf bevoegd om tot een maximum van 20% van zijn omzet, of althans tot een zodanig percentage dat wettelijk is toegestaan, bevoegd tot het verrichten van dezelfde diensten voor andere publiekrechtelijke rechtspersonen.

 9. Voor zover de in het eerste lid genoemde wetten en regelingen wijzigingen in de inhoud of benaming daarvan ondergaan en deze wijzigingen als rechtsopvolging kunnen worden aangemerkt vallen die wijzigingen eveneens tot het doel van deze regeling.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2019 Gemeente Bergeijk College van burgemeester en wethouders
01-07-2019 Gemeente Bladel College van burgemeester en wethouders
01-07-2019 Gemeente Eersel College van burgemeester en wethouders
01-07-2019 Gemeente Reusel-De Mierden College van burgemeester en wethouders

Doel

Het Participatiebedrijf heeft tot doel het behartigen van het gemeenschappelijk en afzonderlijk belang van de deelnemende gemeenten en de colleges op het gebied van:

a. de sociale werkvoorziening ingevolge de WSW;

b. werk en inkomen ingevolge de Pw met uitzondering van de bijzondere bijstand;

c. de IOAW;

d. de IOAZ

e. de Bbz,

alsmede de hiervoor opgebouwde infrastructuur in te zetten voor re-integratiedoeleinden.

Grondslagen (15)

Instellingsbesluiten (8)

Wettelijke grondslagen (7)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Participatiebedrijf KempenPlus
Alternatieve naam Het Participatiebedrijf
Datum van oprichting 01-07-2019
Telefoon (0497) 33 12 00 (algemeen)
Internet https://www.kempenplus.com (algemeen)
E-mail info@kempenplus.com (algemeen)
Contactpagina https://www.kempenplus.com/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?