Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningstraat 13
9101 LP
Fryslân
Postadres Postbus 1
9100 AA Dokkum

Contactgegevens

Telefoon (0519) 29 88 88 (alg. (Noardeast-Fryslân))
Internet https://www.noardeast-fryslan.nl (alg. (Noardeast-Fryslân))
E-mail info@noardeast-fryslan.nl (alg. (Noardeast-Fryslân))
Contactpagina https://www.noardeast-fryslan.nl/openingstijden-en-bereikbaarheid-0

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Dantumadiel

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheidstoedeling college en burgemeester

  1. Het college en de burgemeester van de gastgemeente zullen bij afzonderlijk mandaatbesluit de bevoegdheden die samenhangen met de taken zoals vermeld in artikel 4 opdragen aan de overeenkomstige bestuursorganen. De gastgemeente kan instructies verbinden aan dit mandaat.

  2. Aan het bestuur van de centrumgemeente worden geen bevoegdheden overgedragen.

  3. In afwijking van het tweede lid worden, met inachtneming van artikel 232, vierde lid, van de Gemeentewet en artikel 30, achtste lid van de Wet waardering onroerende zaken, aan het college van de centrumgemeente onderscheidenlijk de ambtenaren, genoemd in artikel 6, alle bevoegdheden tot heffing en invordering van gemeentelijke belastingen overgedragen, met inbegrip van de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 6 Ambtelijke bevoegdheden

  1. Het college van de gastgemeente wijst, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder a Gemeentewet en artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken de door de centrumgemeente aangewezen heffingsambtenaar aan als heffingsambtenaar van zijn gemeente.

  2. Het college van de gastgemeente wijst, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder b Gemeentewet de door de centrumgemeente aangewezen invorderingsambtenaar aan als invorderingsambtenaar van zijn gemeente.

  3. Het college van de gastgemeente wijst, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder c Gemeentewet de door de centrumgemeente aangewezen belastingambtenaar aan als belastingambtenaar van zijn gemeente.

  4. Het college van de gastgemeente wijst, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder d Gemeentewet de door de centrumgemeente aangewezen belastingdeurwaarder aan als belastingdeurwaarder van zijn gemeente.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
31-12-2018 Gemeente Dantumadiel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Noardeast-Fryslân Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ten behoeve van de dienstverlening van de gemeente Noardeast-Fryslân aan de gemeente Dantumadiel.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?