Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Bureau Architectenregister (BA)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-01-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-01-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1988 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Nassauplein 24
2585 EC Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Nassauplein 24
2585 EC Den Haag
Telefoon (070) 346 70 20 (algemeen)
Internet http://www.architectenregister.nl/ (algemeen)
https://webclient.moreapp.com/form/5dc17b6174b1c30001108356 (contact)

Algemene informatie

Afkorting BA
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 9
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
30-03-2020 TK 25268 nr. 184

Taken & bevoegdheden

  • Beheer van het architectenregister;
  • verlenen van administratieve bijstand aan de examencommissies voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten;
  • verstrekken van informatie omtrent de bij of krachtens de Wet op de architectentitel gegeven voorschriften;
  • doen van opgave of een persoon in het architectenregister staat ingeschreven en onder welke titel.

Identificatiecodes

KVK-nummer 54213878

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid