Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 14-10-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 07-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 14-10-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2006 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 3017
3502 GA Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (030) 296 81 11 (algemeen)
Internet http://www.nza.nl/ (algemeen)
E-mail info@nza.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting NZa
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 17

Personeel

Aantal fte 452
Peildatum fte 31-12-2019

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
22-03-2019 TK 28844 nr. 176
02-09-2014 TK 25268 nr. 87

Taken & bevoegdheden

  • De zorgautoriteit is belast met:markttoezicht, marktontwikkeling en tarief- en prestatieregulering, op het terrein van de gezondheidszorg;
  • toezicht op de rechtmatige uitvoering door de zorgverzekeraars van hetgeen bij of krachtens de Zorgverzekeringswet is geregeld;
  • toezicht op de rechtmatige afrekening van de bijdragen, bedoeld in de artikelen 32 tot en met 34 van de Zorgverzekeringswet, nadat een verzekeraar opgehouden is zorgverzekeringen uit te voeren;
  • toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering door de AWBZ-verzekeraars en de rechtspersonen, bedoeld in artikel 40 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, van hetgeen bij of krachtens die wet en de artikelen 91, tweede lid, tweede volzin, 123 en 124 van de Wet financiering sociale verzekeringen is geregeld;
  • toezicht op de uitvoering van de artikelen 41, 42 en 43.

    De zorgautoriteit vindt haar wettelijke basis in de wet marktordening gezondheidszorg. De zorgautoriteit richt zich - naast bekostiging van zorgverleners en het bewaken van goede uitvoering van verzekeringswetten in de zorg - op het pro-actief vaststellen van condities voor marktwerking en de handhaving daarvan. Doel van het nieuwe zorgstelsel is dat de consument waar voor zijn geld krijgt. Daarbij hebben efficiëntie, keuze, kwaliteit en toegankelijkheid van zorgmarkten een centrale plaats.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?