Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2002 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 31-01-2024 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 31-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres La Guardiaweg 94-114
1043 DL Amsterdam
Noord-Holland
Postadres Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

Contactgegevens

Telefoon (088) 898 92 94 (algemeen)
Internet http://www.uwv.nl/ (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting UWV
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 8, 15

Personeel

Aantal fte 16628
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
08-07-2021 TK 30982 nr. 62
16-12-2015 TK 30982 nr. 26

Taken & bevoegdheden

 • Uitvoering geven aan de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de wettelijke ziekengeldverzekering, de wettelijke werkloosheidsverzekering, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Toeslagenwet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, alsmede aan wetten die de uitvoering van deze wetten beheersen, voor zover die uitvoering niet bij of krachtens enige wet aan anderen is opgedragen.
 • Het beheren en administreren van de fondsen, bedoeld in artikel 1, onderdelen j tot en met m en w, van de Wet financiering sociale verzekeringen, het Toeslagenfonds, genoemd in artikel 31 van de Toeslagenwet, en het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 5:1 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en het voeren van een adequate administratie ten behoeve van de uitoefening van zijn taken.
 • Het aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op zijn verzoek verstrekken van de inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en wettelijke voorschriften.
 • Het in opdracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of uit eigen beweging verrichten van onderzoek met betrekking tot de wettelijke taken van dit instituut en verzamelen en analyseren van informatie ten behoeve van de bevordering van de werking van en het inzicht in de arbeidsmarkt.
 • De inschakeling in het arbeidsproces bevorderen voor personen zoals bedoeld in artikel 30a lid 1 van de Wet SUWI.
 • Het registreren van werkzoekenden en van vacatures van werkgevers en het voordragen van geschikte vacatures aan werkzoekenden en het voordragen van geschikte werkzoekenden voor vacatures.
 • Aanvragen in ontvangst nemen, onverminderd artikel 41, tweede lid, van de Participatiewet, van algemene bijstand op grond van de Participatiewet dan wel van een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
 • Beoordeling kans op werk en verstrekken van informatie over de arbeidsmarkt en sociale verzekeringen.
 • Het instellen van onderzoek en het verstrekken van informatie op verzoek van werkgever, werknemer of eigenrisicodrager, zoals bedoeld in artikel 32 van de Wet SUWI.
 • Het uitvoeren van taken opgedragen bij andere wetten, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling.
 • Zorg dragen voor de inrichting en adequate werking van de polisadministratie.

Identificatiecodes

KVK-nummer 34360247

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?