Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2004 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 07-01-2022 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 07-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Van Heuven Goedhartlaan 1
1181 KJ Amstelveen
Noord-Holland
Postadres Postbus 1100
1180 BH Amstelveen

Contactgegevens

Telefoon (020) 656 56 56 (algemeen)
Internet http://www.svb.nl/ (algemeen)
https://www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging (contact)

Algemene informatie

Afkorting SVB
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 8, 15

Personeel

Aantal fte 2950,0
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
08-07-2021 TK 30982 nr. 62
16-12-2015 TK 30982 nr. 26

Taken & bevoegdheden


a. Het uitvoeren van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet en wetten die de uitvoering van deze wetten beheersen;
b. Beheren en administreren van de fondsen, bedoeld in artikel 1 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, onderdelen f en g van de Wet financiering sociale verzekeringen en het Algemeen Kinderbijslagfonds, genoemd in artikel 29a van de Algemene Kinderbijslagwet;
c. Zorgdragen voor gevraagde en ongevraagde verstrekking van deugdelijke informatie aan werkgevers, werknemers, uitkeringsgerechtigden, verzekerden en andere belanghebbenden in verband met de uitvoering van de in onderdeel a genoemde wetten;
d. Het uitvoeren van taken die bij of krachtens enige andere wet dan de in onderdeel a bedoelde wetten, aan de Sociale verzekeringsbank zijn opgedragen;
e. Het in opdracht van Onze Minister of uit eigen beweging verrichten van onderzoek met betrekking tot de wettelijke taken van de Sociale verzekeringsbank;
f. Het aan Onze Minister op zijn verzoek verstrekken van de inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en wettelijke voorschriften;
g. Het voeren van een adequate administratie ten behoeve van de uitoefening van haar taak;
h. Het verrichten van diensten voor gegevensverkeer met het buitenland en verwerking van gegevens afkomstig uit het buitenland;
i. Op verzoek van een verzekerde, een zorgverzekeraar of andere belanghebbende verstrekken van informatie over de verzekeringsstatus van de verzekerde voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet en het op verzoek van een verzekerde verstrekken van informatie over de verzekeringstijdvakken en daarop gebaseerde aanspraak op ouderdomspensioen.

Identificatiecodes

KVK-nummer 34366008

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?