Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Veraartlaan 10
2288 GM Rijswijk
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 3004
2280 MB Rijswijk
Telefoon (070) 399 20 11 (algemeen)
Internet http://www.niwo.nl/ (algemeen)
E-mail info@niwo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Aantekening Dit zbo heette voor 2017 Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (opgericht 2004.)
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 15
Personeelsomvang in FTE 30,0 (op 31-12-2020)
Geldende CAO Eigen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
08-11-2018 TK 33485 nr. 3

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Taken & bevoegdheden

Bevorderen van het Nederlandse binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg door:

  • (ingevolge artikel 32 wgw) verlenen en intrekken van vergunningen voor binnenlands beroepsvervoer als bedoeld in artikel 8 onderscheidenlijk artikel 12, eerste lid;
  • verlenen en intrekken van communautaire vergunningen als bedoeld in artikel 10, tweede onderscheidenlijk vierde lid;
  • verlenen en intrekken van machtigingen strekkende tot het verrichten van grensoverschrijdend vervoer als bedoeld in artikel 25, eerste lid;
  • afgeven van aanvullende documenten voor grensoverschrijdend beroepsvervoer als bedoeld in artikel 26, eerste lid, respectievelijk tweede lid, onderdeel c;
  • overige bij of krachtens algemene maatregel van bestuur op te dragen werkzaamheden, zowel ten aanzien van het binnenlands beroepsvervoer als het grensoverschrijdend beroepsvervoer;
  • (ingevolgde artikel 7 Besluit goederenvervoer over de weg) bijhouden van een registratie- en signaleringssysteem ter uitvoering van het bepaalde in artikel 12 van de wet;
  • beheren van gegevensbestanden uit hoofde van haar publieke taken;
  • deelnemen aan onderhandelingen in het kader van bilaterale verdragen met andere staten, dan wel ter afsluiting van bilaterale verdragen;
  • bij ministeriële regeling kan de NIWO belast worden met overige taken, waartoe in ieder geval behoort de uitvoering van Verordening (EEG) nummer 391/90.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.