Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1927 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 23-02-2024 Op 23-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 23-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Lange Kleiweg 30
2288 GK Rijswijk
Zuid-Holland
Postadres Postbus 5301
2280 HH Rijswijk

Contactgegevens

Telefoon (088) 227 77 00 (algemeen)
Internet https://www.cbr.nl/ (algemeen)
https://www.cbr.nl/nl/service/nl/contact/contactformulier.htm (contact)

Algemene informatie

Afkorting CBR
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 15

Personeel

Aantal fte 1217
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
05-06-2018 TK 25268 nr. 165

Taken & bevoegdheden

 • het CBR is belast met de volgende taken: het beoordelen van de rijvaardigheid;
 • het beoordelen van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen;
 • het opleggen van onderzoeken naar de rijvaardigheid en de geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen van houders van rijbewijzen ten aanzien van wie een vermoeden van onvoldoende rijvaardigheid of geschiktheid;
 • het opleggen van educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen;
 • het opleggen en uitvoeren van het alcoholslotprogramma;
 • het schorsen van de geldigheid van rijbewijzen;
 • het ongeldig verklaren van rijbewijzen;
 • het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 149, tweede lid;
 • het afgeven van gehandicaptenparkeerkaarten aan aanvragers die niet zijn ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente;
 • het beoordelen van de vakbekwaamheid van bestuurders in het goederen- en personenvervoer over de weg;
 • het erkennen van opleidingscentra voor het verrichten van nascholing en het certificeren van cursussen met betrekking tot vakbekwaamheid bestuurders goederen- en personenvervoer over de weg en het registreren van nascholing;
 • het houden van toezicht op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de in onderdeel k bedoelde erkenningen;
 • het uitreiken van Nederlandse omwisselingscertificaten en deelcertificaten vakbekwaamheid bestuurders goederen- en personenvervoer over de weg;
 • het ongeldig verklaren van getuigschriften van vakbekwaamheid, getuigschriften van nascholing en Nederlandse omwisselingscertificaten;
 • het verwerken van gegevens, waaronder mede begrepen gegevens betreffende iemands gezondheid, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken waarmee het CBR bij of krachtens deze wet is belast, alsmede van de taken waarmee het CBR bij of krachtens andere wetten is belast;
 • het met inachtneming van artikel 4am vaststellen van de tarieven, alsmede het vaststellen van de wijze van betaling van deze tarieven, voor het verrichten van taken waarvoor het CBR bij of krachtens deze wet bevoegd is, alsmede voor de bij of krachtens andere wetten opgedragen taken;
 • het verstrekken van gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken waarmee het CBR dan wel andere organisaties bij of krachtens deze wet zijn belast.Voorts is het CBR belast met:
 • de bij of krachtens andere wetten opgedragen taken, en;
 • andere bij regeling van Onze Minister opgedragen taken waarbij regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de tarieven van deze taken.
 • afnemen vakexamens binnenvaart en examens Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR);
 • afgifte Groot Vaarbewijs, Rijnpatenten en Radardiploma en vakbekwaamheidscertificaten ANDR.

Identificatiecodes

KVK-nummer 56809786

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 426 - CBR, STICHTING CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEWIJZEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?