Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Waarderingskamer (WK)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1995 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 29-03-2024 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Muzenstraat 73
2511 WB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 93210
2509 AE Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 311 05 55 (algemeen)
Internet http://www.waarderingskamer.nl/ (algemeen)
E-mail info@waarderingskamer.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting WK
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Financiën

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 9, 15

Personeel

Aantal fte 18,1
Peildatum fte 31-12-2020

Organisatiebeschrijving

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren.

Meer informatie

https://www.waarderingskamer.nl/over-ons/wie-zijn-wij

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
14-10-2022 TK 25268 nr. 211
11-01-2017 TK 25268 nr. 142

Taken & bevoegdheden

  • De Waarderingskamer houdt toezicht op de waardebepaling en de waardevaststelling van onroerende zaken ten behoeve van de belastingheffing terzake door het Rijk de gemeenten en de Waterschappen, alsmede op de overige in de Wet WOZ geregelde onderwerpen. Het oogmerk hiervan is bevordering van een uniforme en doelmatige uitvoering van de diverse belastingheffingen.
  • Desgevraagd of eigener beweging de Minister van Financiën van advies voorzien over zaken die verband houden met de inhoud en de toepassing van hetgeen bij of krachtens de Wet WOZ is bepaald.
  • Uitvoering geven aan hetgeen haar overigens bij of krachtens de Wet WOZ is opgedragen, zoals het behandelen van de geschillen tussen gemeenten en andere afnemers van de waardegegevens (rijk en waterschappen) over de uitvoering van de Wet WOZ.
  • Het geven van voorlichting aan gemeenten, afnemers en overige WOZ-belanghebbenden.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27348648

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1637 - PROVINCIALE SECTOR
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?