Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Huis voor klokkenluiders

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-12-2023 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-12-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Muzenstraat 89-91
2511 WB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 85680
2508 CJ Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (088) 133 10 00 (algemeen)
Internet https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ (algemeen)
E-mail contact@huisvoorklokkenluiders.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 12, 20, 21, 22, 23
Toelichting afwijkende bepalingen In afwijking van artikel 20 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is het Huis slechts verplicht aan Onze Minister inlichtingen te verstrekken of inzage te geven in zakelijke gegevens en bescheiden met betrekking tot het gevoerde financiële beheer en de administratieve organisatie, Artikel 23 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen vindt slechts toepassing ten aanzien van het door het Huis gevoerde financiële beheer en de administratieve organisatie.

Personeel

Aantal fte 20,9
Peildatum fte 31-12-2020

Taken & bevoegdheden

Het Huis voor klokkenluiders (hierna: het Huis) is onder meer bedoeld voor personen in Nederland die melding willen doen van (een redelijk vermoeden van) een werkgerelateerde misstand. Het Huis draagt bij aan een betere bescherming van melders, degene die een melder bijstaat en de betrokken derde. Dit doet het Huis door het geven van advies, het doen van onderzoek en door organisaties te stimuleren hun integriteit te bewaken.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?